fbpx

Per donar compliment al seu objectiu d’impulsar la recerca i la difusió històrica en l’àmbit de l’esquerra nacional dels Països Catalans, la Fundació Irla convoca el Premi Irla de Recerca Històrica al Batxillerat 2024.

 

Capítol Primer: Objecte

Article 1. Els treballs de recerca que es presentin al Premi Irla de Recerca Històrica al Batxillerat 2024 hauran de versar sobre memòria històrica contemporània als Països Catalans: època republicana (1931-1939); antifranquisme i exili (1939-1975) i transició (1975-1980).

Article 2. Es valoraran especialment els treballs que recerquin fets històrics i/o biografies de personatges poc estudiats. 

 

Capítol Segon: Condicions dels treballs

Article 3. Al Premi hi pot optar l’alumnat de batxillerat de tots els centres d’ensenyament secundari dels Països Catalans. 

Article 4. Els treballs de recerca han de ser originals i inèdits. No s’hi podran presentar treballs premiats en altres concursos.

Article 5. Tots els treballs hauran de ser escrits en llengua catalana. 

Article 6. Els treballs han de tenir una extensió mínima de 75.000 caràcters amb espais i màxima de 100.000 caràcters amb espais, en el cas de ser textos, o una durada màxima de 30 minuts els audiovisuals. 

 

 

Capítol Tercer: Presentació dels treballs

Article 7. El termini de presentació d’originals finalitzarà el divendres 19 d’abril de 2024. 

Article 8. Els treballs de recerca hauran de ser presentats per l’alumne/a, amb el vistiplau de la persona tutora del treball. Caldrà enviar a la Fundació Irla per correu electrònic ([email protected]) un document amb el text del treball (processador de text o PDF) o l’audiovisual. 

Article 9. Als treballs hi haurà de constar el nom, els cognoms, l’adreça, el telèfon i el correu electrònic de l’estudiant i la data d’elaboració del treball (que ha de ser del curs escolar vigent). Així mateix, ha de constar el nom, els cognoms, l’adreça, el telèfon i el correu electrònic de la persona tutora i l’adreça, telèfon i correu electrònic del centre educatiu. 

Article 10. La presentació dels treballs implica l’acceptació d’aquestes bases. 

 

 

Capítol Quart: Resolució del premi

Article 11. La resolució del Premi Irla de Recerca Històrica al Batxillerat 2024 anirà a càrrec d’un Jurat compost per cinc personalitats del món acadèmic i de la comunicació dels Països Catalans, proposats per la Fundació Irla, així com una persona representant de la pròpia Fundació que exercirà la funció de secretaria, sense vot.

Article 12. La resolució del Premi Irla de Recerca Històrica al Batxillerat 2024 es decidirà per votació del jurat. El veredicte del mateix serà inapel·lable. 

Article 13. Es premiarà un treball guanyador i dos treballs finalistes. El premi es pot declarar desert. El premi no pot recaure en cap cas en més d’un treball ex aequo. 

Article 14. La resolució del premi es farà pública el maig de 2024. 

 

 

Capítol Cinquè: Contingut del premi

Article 15. El Premi Irla de Recerca Històrica al Batxillerat 2024 està dotat de la manera següent:

· Per a la persona guanyadora: 

– Abonament de la matrícula del primer curs d’estudis universitaris, a qualsevol centre dels Països Catalans o del món, fins a un màxim de 1.000 €, en concepte de beca. En cas que l’alumne/a ja tingui pagada la matrícula en la seva totalitat per altres motius (notes de batxillerat, família nombrosa…) s’abonaran fins a un màxim de 1.000 € en estudis reglats (idiomes…), o en la matrícula del següent curs universitari. En cas que el treball sigui signat per més d’una persona, l’import del premi es repartirà entre totes les persones autores del treball. 

– Difusió del treball, en format digital, a través dels llocs web i de les xarxes socials de la Fundació Irla. 

– Una subscripció, per un any, a la revista Sàpiens per a l’estudiant.

– Una subscripció, per un any, a la revista Sàpiens per a la persona professora-tutora.

· Per a les persones finalistes:  

– Abonament de la matrícula del primer curs d’estudis universitaris, a qualsevol centre dels Països Catalans o del món, fins a un màxim de 500 €, en concepte de beca. En cas que l’alumne/a ja tingui pagada la matrícula en la seva totalitat per altres motius (notes de batxillerat, família nombrosa…) s’abonaran fins a un màxim de 500 € en estudis reglats (idiomes…), o en la matrícula del següent curs universitari. En cas que el treball sigui signat per més d’una persona, l’import del premi es repartirà entre totes les persones autores del treball.

– Una subscripció, per un any, a la revista Sàpiens per a l’estudiant.

– Una subscripció, per un any, a la revista Sàpiens per a la persona professora-tutora.

Article 16. La revista Sàpiens i la Fundació Irla es reserven la possibilitat de difondre el contingut dels treballs que consideri oportú pel seu interès periodístic.

Article 17. Les dades de caràcter personal facilitades per les persones autores i recollides en els documents indicats en aquestes bases, seran tractades per la Fundació Irla, amb les finalitats pròpies per les quals han estat sol·licitades i per mantenir les persones autores informades sobre les activitats de la Fundació Irla. 

Les persones autores podran exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, limitació, oposició al tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal, en els termes previstos al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò relatiu al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), així com la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de personals i garantia dels drets digitals, adreçant-se a la persona Delegada de protecció de dades mitjançant el correu electrònic [email protected] o bé a l’adreça postal carrer Calàbria número 166, entresol, de Barcelona (08015). ell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la 4 protecció de les persones físiques en allò relatiu al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), així com la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de personals i garantia dels drets digitals, adreçant-se a la persona Delegada de protecció de dades mitjançant el correu electrònic [email protected] o bé a l’adreça postal carrer Calàbria número 166, entresol, de Barcelona (08015).

Bases »