fbpx

Política de protecció de dades

Política de protecció de dades                           FAQS

Última data d’actualització: 24 de maig de 2018.

Introducció

En aquesta política de protecció de dades t’expliquem com recopilem, utilitzem, compartim i protegim la teva informació de caràcter personal.

El principal objectiu de la nostra política de protecció de dades és garantir el total compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades i privacitat i la seguretat en el tractament de les teves dades personals.

Responsable del tractament

El Responsable del tractament és la Fundació Josep Irla, amb domicili a Barcelona (08015), al carrer Calàbria número 166, entresol, amb CIF núm. G-61304663, telèfon 935 677 863, a/e: [email protected].

La Fundació Josep Irla ha nomenat una persona delegada de protecció de dades amb la que es pot contactar mitjançant el següent correu electrònic: [email protected].

Finalitat del tractament

Les dades personals facilitades per les persones vinculades a la Fundació Josep Irla seran tractades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i organitzativa, gestionar tant les sol·licituds com l’enviament d’informació relacionada amb l’activitat de l’entitat, tramitar el cobrament de col·laboracions i donacions, fer la gestió administrativa dels cobraments i enviaments postals de les subscripcions a publicacions de l’entitat, la relació històrica de càrrecs i responsabilitats de l’entitat i complir amb altres obligacions legals a les que estigui subjecte la Fundació Josep Irla.

Les finalitats per les que seran tractades les dades personals del personal laboral de la Fundació Josep Irla són realitzar el control i gestió dels recursos humans, incloent l’accés a la seu central de l’entitat i el control horari de les persones empleades. Així mateix, les dades de les persones participants als processos de selecció de personal, seran tractades per a realitzar el control i gestió d’aquests processos.

Els talls de veu obtinguts mitjançant la gravació i monitorització de les trucades telefòniques rebudes a la centraleta de la seu central de la Fundació Josep Irla per raons de seguretat i millora en la qualitat del servei, seran tractades amb la finalitat de controlar la seguretat en relació als avisos i amenaces que puguin comprometre la seguretat de les persones, així com la millora en la qualitat dels serveis d’informació prestats, i complir amb altres obligacions legals a les que estigui subjecte la Fundació Josep Irla.

Les imatges obtingudes mitjançant els circuits de TV de la Fundació Josep Irla per raons de seguretat, seran tractades amb la finalitat de controlar la seguretat dels accessos, sortides d’emergència i espais perimetrals de les instal·lacions de la Fundació Josep Irla en relació a les persones que puguin comprometre la seguretat de les persones i les instal·lacions, i complir amb altres obligacions legals a les que estigui subjecte la Fundació Josep Irla.

En cap cas es prendran decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils.

Les dades personals proporcionades a la Fundació Josep Irla es conservaran mentre la persona interessada no en sol·liciti la seva supressió. Un cop finalitzi la vinculació de la persona interessada amb la Fundació Josep Irla, les dades es podran conservar (bloquejades), durant el temps establert per la legislació aplicable en cada cas. En tot cas, només seran emmagatzemades durant el temps necessari per a donar compliment a les possibles obligacions legals.

Legitimació

La base legal fonamental que permet a la Fundació Josep Irla el tractament de les dades de les persones vinculades a l’entitat és el consentiment de la persona interessada expressat lliurement bé amb la signatura d’una butlleta de vinculació, bé acceptant la Política de protecció de dades de forma expressa en el corresponent formulari electrònic.

En algunes ocasions, el tractament que duu a terme la Fundació Josep Irla té com a fonament el seu interès legítim, com pot ser la promoció de la seva activitat acadèmica i cultural sempre que no prevalguin els drets i llibertats fonamentals de les persones interessades.

Els contractes subscrits per la Fundació Josep Irla, ja siguin mercantils, laborals o convenis de col·laboració, legitimen el tractament de dades de les parts.

Per últim, la Fundació Josep Irla està legitimada pel tractament d’aquelles dades necessàries pel compliment de les obligacions legals a les quals està subjecte entre d’altres: Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública, Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions, Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Cessió de dades a tercers

Les dades de les persones vinculades a la Fundació Josep Irla podran ser comunicades legítimament a:

• Les autoritats competents per al compliment d’obligacions legals: l’Administració Tributària, jutjats i tribunals, Sindicatura de Comptes i altres administracions públiques amb competència en la matèria.
• Els assessors professionals i tercers proveïdors de serveis de la Fundació Josep Irla: en cas que sigui necessari que les dades personals facilitades a la Fundació Josep Irla siguin tractades per assessors professionals o prestadors de serveis, aquests actuaran com encarregats del tractament d’acord amb el contracte signat a tal efecte i d’acord amb allò establert al RGPD.
• No es realitzen transferències de dades a països tercers o a organitzacions internacionals.

Drets de les persones interessades

A continuació s’enumeren els drets en matèria de protecció de dades que tenen les persones interessades:

• Dret d’accés: sol·licitar una còpia de les seves dades personals que la Fundació Josep Irla té emmagatzemades.
• Dret de rectificació o supressió: sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, demanar-ne l’actualització o la seva supressió.
• Dret de limitació: sol·licitar la limitació del tractament de les dades personals, en aquest cas les conservarem únicament per a l’exercici o defensa de reclamacions.
• Dret d’oposició al tractament: sol·licitar que la Fundació Josep Irla deixi de tractar les dades, en la forma que ho indiqui, tret que per motius legítims, imperiosos o en motiu de l’exercici o defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant.
• Dret a la portabilitat: sol·licitar que les seves dades siguin tractades per un altre responsable, en aquest cas, la Fundació Josep Irla en facilitarà la portabilitat.

La persona interessada podrà, en qualsevol moment, retirar el seu consentiment per al tractament específic de les seves dades de caràcter personal. Això, però, no afectarà a la licitud del tractament basat en el consentiment amb anterioritat a la seva retirada.

La persona interessada podrà exercir aquests drets adreçant-se a la persona Delegada de protecció de dades mitjançant el correu electrònic [email protected] o bé a l’adreça postal carrer Calàbria número 166, entresol, de Barcelona (08015). La sol·licitud haurà de ser per escrit i s’haurà d’acreditar la identitat de la persona interessada, adjuntant una fotocòpia del DNI, al tractar-se d’un dret personalíssim.

Així mateix les persones interessades podran acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per reclamar l’exercici dels seus drets o qualsevol altra qüestió relacionada amb el compliment de la normativa de protecció de dades (més informació a www.agpd.es).

Procedència

Les dades personals que tracta la Fundació Josep Irla són comunicades voluntàriament per les persones interessades en el moment de:

• signar i lliurar la sol·licitud de vinculació.
• acceptar la Política de protecció de dades de forma expressa en omplir un formulari electrònic d’inscripció a un acte, de subscripció a una publicació, de participació a una campanya o de sol·licitud d’informació.
• lliurar el currículum o signar el contracte laboral.