Estatuts

Donatius

La Fundació Josep Irla és una entitat sense ànim de lucre inscrita al Registre de fundacions privades de la Generalitat de Catalunya, amb el número 1084, que desenvolupa activitats relacionades amb l’estudi i el desenvolupament del pensament polític, econòmic, social i cultural dels Països Catalans.

Si vols fer una donació per donar suport al projecte de la Fundació Josep Irla, pots adreçar-te a [email protected]

La Fundació Josep Irla té reconeguts els beneficis fiscals establerts a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, modificada per la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats, per la que s’incrementen els percentatges de deducció aplicables per els donatius realitzats per les persones físiques i/o jurídiques a fundacions acollides a aquest règim fiscal especial.

Pel que fa a les persones físiques, la normativa actual estableix amb efectes d’1 de gener de 2015 les següents variables: 1. Els primers 150€ tenen una deducció aplicable a l’IRPF del 50% durant l’any 2015, i del 75% el 2016 i els anys següents. L’excés sobre els 150€, té una deducció del 27,5% durant el 2015 i del 30% el 2016 i els anys següents. 2. S’incentiva la fidelització de les donacions. Si en els dos períodes impositius immediats anteriors s’han realitzat donacions amb dret a deducció en favor d’una mateixa entitat per import igual o superior, en cadascun d’ells, al de l’exercici anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció en favor d’aquesta mateixa entitat que excedeixi de 150€, serà el 32,5% durant l’any 2015 i el 35% el 2016 i els anys següents.

Pel que fa a les persones jurídiques, la normativa actual estableix amb efectes d’1 de gener de 2015 les següents variables: 1. Els primers 150€ tenen una deducció en l’Impost de Societats del 35%. 2. Si en els dos períodes impositius immediats anteriors s’han realitzat donacions amb dret a deducció en l’Impost de Societats en favor d’una mateixa entitat per import igual o superior, en cadascun d’ells, al de l’exercici anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció en favor d’aquesta mateixa entitat que excedeixi de 150€, serà el 37,5% durant l’any 2015 i el 40% el 2016 i els anys següents.

El límit de les deduccions és el 10% de la base liquidable del contribuent.

A aquests percentatges cal afegir la deducció en la quota de l’IRPF del 15% de la quantitat donada, prevista a la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres, amb el límit màxim del 10% de la quota íntegra autonòmica. Aquesta deducció és aplicable a les donacions fetes a la fundació pel fet de tenir entre les seves finalitats la del foment de la llengua catalana.

Entitats col·laboradores