fbpx

 

Per donar compliment a l’objectiu bàsic d’estimular l’estudi de la realitat política, econòmica, social i cultural dels Països Catalans, així com el seu pensament, la Fundació Josep Irla, en col·laboració amb Angle Editorial, convoca el PREMI D’ASSAIG IRLA 2020, el qual es regeix a través de les següents bases.

 

Capítol Primer: Objecte
Article 1. Les obres que es presentin al PREMI D’ASSAIG IRLA 2020 hauran de versar entorn la realitat política, econòmica, social i cultural dels Països Catalans i els seus reptes de futur.

Article 2. Es valoraran especialment les obres que combinin l’exposició teòrica, la seva aplicació pràctica i la seva exemplificació a través de comparatives amb altres realitats.

 

Capítol Segon: Candidatures

Article 3. Poden presentar-se al Premi Assaig Irla 2020 persones físiques, ja sigui de forma individual o en grup.

 

Capítol Tercer: Condicions de les obres

Article 4. Les obres hauran de ser estrictament inèdites i no podran haver estat premiades anteriorment.

Article 5. Totes les obres hauran d’estar escrites en llengua catalana.

Article 6. Les obres han de tenir una extensió d’entre 180.000 i 200.000 espais

 

Capítol Quart: Dotació del premi

Article 7. El Premi d’Assaig Irla 2020 està dotat econòmicament amb 6.000 euros, en concepte de drets d’autor, i la publicació de l’obra guanyadora a la col·lecció El Fil d’Ariadna, d’Angle Editorial. A la dotació econòmica s’hi deduiran els impostos que siguin pertinents aplicar.

Article 8. El lliurament dels 6.000 euros es farà efectiu, en un únic pagament, a partir de la concessió pública del premi i amb posterioritat a la signatura per part de l’autor/a del contracte corresponent segons la llei vigent.

 

Capítol Cinquè: Termini de presentació de l’obra

Article 9. El termini de presentació de la còpia en suport informàtic finalitza el 27 d’abril de 2020 a les 14 hores.

 

Capítol Sisè: Documentació a acompanyar en la presentació de l’obra

Article 10. S’ha de lliurar una còpia en suport informàtic, en un arxiu PDF, a través del correu electrònic [email protected]

Article 11. Juntament amb la còpia en suport informàtic que s’enviï al correu electrònic [email protected], al cos del correu electrònic hi haurà de constar el títol de l’obra presentada, el nom, els cognoms, l’adreça, el telèfon i el correu electrònic de l’autor/a i la data de presentació.

Si es preferís emprar un pseudònim, l’adreça de correu electrònic remitent no ha d’identificar l’autor o autora. Així mateix, al cos del correu electrònic caldrà indicar el títol de l’obra presentada, el pseudònim, l’adreça, el telèfon i el correu electrònic de l’autor/a que no identifiqui a aquest/a, i la data de presentació.

Un cop finalitzi la situació d’estat d’alarma, i en el supòsit que es prefereixi emprar un pseudònim, l’autor/a haurà de lliurar un sobre tancat on constarà a l’exterior el títol de l’obra i a l’interior el nom i els cognoms de l’autor/a, l’adreça, el telèfon i el correu electrònic, a la seu de la Fundació Josep Irla (Calàbria, 166 entresol. 08015 Barcelona).

Article 12. Un exemplar imprès de cadascuna de les obres no premiades podrà quedar dipositat a la biblioteca de la Fundació Josep Irla.

 

Capítol Setè: Resolució del premi

Article 13. La resolució del PREMI D’ASSAIG IRLA 2020 anirà a càrrec d’un Jurat compost per cinc personalitats destacades del món polític, econòmic, social i cultural dels Països Catalans, proposades pel Patronat de la Fundació Josep Irla i Angle Editorial, així com una persona representant de la Fundació Josep Irla que exercirà la funció de secretari/a.

Article 14. Inicialment, la resolució del PREMI D’ASSAIG IRLA 2020 s’intentarà decidir per consens entre les persones membres del Jurat. Si aquest fet no fos possible, es procedirà a una votació que es resoldrà per majoria simple. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

Article 15. Si el Jurat ho creu oportú, el premi podrà ser considerat desert. En cap cas, podrà ser concedit ex aequo.

Article 16. La resolució del premi es farà pública en el marc de la Nit Irla 2020 que se celebrarà durant la primavera de 2020. Posteriorment, la Fundació Josep Irla celebrarà un acte de presentació de l’obra.

 

Capítol Vuitè: Publicació de l’obra guanyadora

Article 17. L’atorgament del premi comporta que l’autor/a de l’obra guanyadora cedeix en exclusiva per tot el període de vigència dels drets de propietat intel·lectual, a la Fundació Josep Irla, tots els drets d’explotació sobre aquesta, per a totes les modalitats d’edició, en qualsevol format o suport, incloent la traducció en tots els idiomes. La Fundació Josep Irla podrà subscriure amb tercers els acords que siguin necessaris per possibilitar-ne l’òptima explotació en les diverses modalitats, o bé efectuar l’esmentada explotació directament per si mateixa.

 

Capítol Novè: Publicació de les obres no premiades

Article 18. La Fundació Josep Irla i Angle Editorial es reserven el dret a publicar, individualment o conjuntament, aquelles obres no premiades que considerin d’una qualitat remarcable, sempre que l’autor/a hi estigui d’acord.

 

Capítol Desè: Incompatibilitats

Article 19. La presentació d’una obra comporta, així mateix, que l’autor/a no en té compromesos els drets d’edició i reproducció i que l’obra no ha estat presentada a cap altre premi o certamen pendent d’adjudicació.

 

Capítol Onzè: Protecció de dades

Article 20. Les dades de caràcter personal facilitades pels autors/es i recollides en els documents indicats en aquestes bases, seran incorporades en fitxers titularitat de la Fundació Josep Irla, amb domicili al carrer Calàbria 166 entresol de Barcelona, amb l’objecte de ser tractades per les finalitats pròpies per les que han estat sol·licitades i per mantenir les persones autores informades sobre les activitats de la Fundació Josep Irla. Els/les autors/es podran exercir en els termes previstos a la Llei orgànica de protecció de dades, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, de forma gratuïta, dirigint una comunicació per escrit a [email protected].

 

Capítol Dotzè: Acceptació de les bases

Article 21. La presentació d’una obra al PREMI D’ASSAIG IRLA 2020 implica l’acceptació d’aquestes bases, que actuen en valor de contracte.

Desgarrega’t les bases