fbpx

Per donar compliment a l’objectiu bàsic d’estimular l’estudi de la realitat política, econòmica, social i cultural dels Països Catalans, així com el seu pensament, la Fundació Josep Irla, en col·laboració amb Angle Editorial, convoca el PREMI D’ASSAIG IRLA 2019, el qual es regeix a través de les següents bases.

Capítol Primer:

Objecte

Article 1. Les obres que es presentin al PREMI D’ASSAIG IRLA 2019 hauran de versar entorn la realitat política, econòmica, social i cultural dels Països Catalans i els seus reptes de futur.

Article 2. Es valoraran especialment les obres que combinin l’exposició teòrica, la seva aplicació pràctica i la seva exemplificació a través de comparatives amb altres realitats.

Capítol Segon:

Condicions de les obres

Article 3. Les obres hauran de ser estrictament inèdites i no podran haver estat premiades anteriorment.

Article 4. Totes les obres hauran d’estar escrites en llengua catalana.

Article 5. Les obres han de tenir una extensió d’entre 180.000 i 200.000 espais.

Capítol Tercer:

Contingut del premi

Article 6. El PREMI D’ASSAIG IRLA 2019 està dotat amb 6.000 euros, en concepte de drets d’autor, i la publicació de l’obra guanyadora a la col·lecció El Fil d’Ariadna, d’Angle Editorial. El lliurament dels 6.000 euros es farà efectiu a partir de la concessió pública del premi i amb posterioritat a la signatura per part de l’autor/a del contracte corresponent segons la llei vigent. A la dotació econòmica s’hi deduiran els impostos que siguin pertinents aplicar.

Article 7. L’atorgament del premi comporta que l’autor/a de l’obra guanyadora cedeix en exclusiva per tot el període de vigència dels drets de propietat intel·lectual, a la Fundació Josep Irla, tots els drets d’explotació sobre aquesta, per a totes les modalitats d’edició, en qualsevol format o suport, incloent la traducció en tots els idiomes. La Fundació Josep Irla podrà subscriure amb tercers els acords que siguin necessaris per possibilitar-ne l’òptima explotació en les diverses modalitats, o bé efectuar l’esmentada explotació directament per si mateixa.

Article 8. La Fundació Josep Irla i Angle Editorial es reserven el dret a publicar, individualment o conjuntament, aquelles obres no premiades que considerin d’una qualitat remarcable, sempre que l’autor/a hi estigui d’acord.

Capítol Quart:

Resolució del premi

Article 9. La resolució del PREMI D’ASSAIG IRLA 2019 anirà a càrrec d’un Jurat compost per cinc personalitats destacades del món polític, econòmic, social i cultural dels Països Catalans, proposades pel Patronat de la Fundació Josep Irla i Angle Editorial, així com una persona representant de la Fundació Josep Irla que exercirà la funció de secretari/a.

Article 10. Inicialment, la resolució del PREMI D’ASSAIG IRLA 2019 s’intentarà decidir per consens entre les persones membres del Jurat. Si aquest fet no fos possible, es procedirà a una votació que es resoldrà per majoria simple. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

Article 11. Si el Jurat ho creu oportú, el premi podrà ser considerat desert. En cap cas, podrà ser concedit ex aequo.

Article 12. La resolució del premi es farà pública en el marc de la Nit Irla 2019 que se celebrarà durant la primavera de 2019. Posteriorment, la Fundació Josep Irla celebrarà un acte de presentació de l’obra.

Capítol Cinquè:

Presentació de les obres

Article 13. El termini de presentació d’originals finalitza el 25 d’abril de 2019 a les 14 hores.

Article 14. S’han de lliurar sis còpies en paper degudament enquadernades a la seu de la Fundació Josep Irla (Calàbria, 166 entresol. 08015 Barcelona) i una còpia en suport informàtic a través del correu electrònic [email protected].

Article 15. Als originals hi haurà de constar el nom, els cognoms, l’adreça, el telèfon i el correu electrònic de l’autor/a i la data de presentació. Si es preferís emprar un pseudònim, l’autor/a haurà d’adjuntar als originals una plica consistent en un sobre tancat on constarà a l’exterior el títol de l’obra i a l’interior el nom i els cognoms de l’autor/a, l’adreça, el telèfon i el correu electrònic.

Article 16. Els autors/es es comprometen a no retirar l’obra abans de fer-se pública l’adjudicació del premi. La presentació d’una obra comporta, així mateix, que l’autor/a no en té compromesos els drets d’edició i reproducció i que l’obra no ha estat presentada a cap altre premi o certamen pendent d’adjudicació.

Article 17. Un exemplar de cadascuna de les obres no premiades quedarà dipositat a la biblioteca de la Fundació Josep Irla. La resta d’originals podran ser retirats pels seus autors/es fins a un màxim d’un mes després de la resolució del premi.

Article 18. Les dades de caràcter personal facilitades pels autors/es i recollides en els documents indicats en aquestes bases, seran incorporades en fitxers titularitat de la Fundació Josep Irla, amb domicili al carrer Calàbria 166 entresol de Barcelona, amb l’objecte de ser tractades per les finalitats pròpies per les que han estat sol·licitades i per mantenir les persones autores informades sobre les activitats de la Fundació Josep Irla. Els/les autors/es podran exercir en els termes previstos a la Llei orgànica de protecció de dades, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, de forma gratuïta, dirigint una comunicació per escrit a [email protected].

Article 19. La presentació d’originals implica l’acceptació d’aquestes bases, que actuen en valor de contracte.

Desgarrega’t les bases