fbpx

Per promoure els estudis en l’àmbit de les Ciències Socials sobre les dones, la Fundació Josep Irla convoca la Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza, la qual pren el nom de qui va ser la primera alcaldessa escollida democràticament de la història dels Països Catalans.

1 Objectiu

La Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza té per objectiu finançar una recerca inèdita en el camp de les Ciències Socials sobre propostes per assolir la igualtat i l’exercici de la plena ciutadania de les dones.

2 Dotació

La Beca Yarza està dotada amb tres mil euros (3.000,00€), en concepte de drets d’autor, i la publicació de l’obra guanyadora. A aquesta dotació s’hi deduiran els impostos que sigui pertinent aplicar. El pagament s’efectuarà en tres lliuraments de 1.000 euros cadascun. El primer pagament es farà efectiu en el moment de l’adjudicació de la Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza; el segon, es realitzarà al cap de tres (3) mesos, després de la presentació d’un informe sobre l’estat de la recerca que haurà de ser aprovat pel Jurat de la Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza; i el darrer pagament es farà efectiu després de la presentació de la versió definitiva de l’estudi i el corresponent vistiplau del Jurat.

3 Candidatures

Poden optar a la Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza les persones físiques investigadores que, de forma individual o en grup, presentin una proposta d’estudi d’acord amb aquestes bases.

4 Documentació

Les sol·licituds s’han de presentar per correu electrònic a [email protected], adjuntant la següent documentació:

– Currículum de les persones sol·licitants, el qual no pot sobrepassar dos (2) fulls A4 per persona.– Projecte d’estudi que, en un mínim de dos (2) i un màxim de quatre (4) fulls A4, ha de precisar: a) objectius de l’estudi; b) sumari preliminar del projecte; c) metodologia; d) cronograma; e) fonts principals i bibliografia de referència.
– Dades de contacte de les persones sol·licitants (direcció postal, telèfon i correu electrònic). En el cas dels projectes en grup, cal aportar les dades de totes les persones membres i indicar el nom de la persona responsable de l’estudi, la qual representarà l’equip per complir les obligacions que, com a beneficiaris/àries, corresponen al grup.

Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, el Jurat de la Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza requerirà per escrit que s’esmeni o que es completi en un termini de cinc (5) dies hàbils. En cas que no s’esmenessin les deficiències en el període indicat, s’entendrà que la persona o el grup renuncia a la Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza.

5 Termini de presentació de projectes

Les persones aspirants poden presentar els seus projectes fins al 7 de maig de 2024.

6 Jurat

El Jurat de la Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza estarà format per tres (3) persones vinculades a l’àmbit dels feminismes.

El Jurat podrà demanar informació complementària a les persones aspirants i convocar-les per suggerir l’ampliació o la modificació del projecte per fer-lo més operatiu.

El Jurat es reserva el dret de declarar deserta la Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza i és competent per resoldre qualsevol eventualitat no regulada expressament en aquestes bases.

7 Veredicte

El veredicte del Jurat, que és inapel·lable, es farà públic a la primera quinzena de juny de 2024 a través de la pàgina web de la Fundació Irla (www.irla.cat).

8 Seguiment de l’estudi

Un cop atorgada la Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza, el Jurat supervisarà l’estudi seleccionat i, si escau, nomenarà una persona perquè tutoritzi la recerca i informi a la Fundació de l’execució del projecte.

Als tres (3) mesos de la concessió de la Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza, la persona o el grup beneficiari haurà de presentar un informe sobre l’estat de la recerca i les hipotètiques modificacions respecte del projecte inicial fruit del propi desenvolupament de la investigació. Aquest informe haurà de ser validat pel Jurat per tal de fer el segon pagament de la Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza i autoritzar la continuació de la investigació.

De la mateixa manera, el Jurat avaluarà el treball final per tal de donar el seu vistiplau a l’estudi i autoritzar el darrer pagament de la Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza.

El Jurat està capacitat per fer les consideracions que cregui oportunes en les diferents fases de seguiment de l’estudi i, si escau, fins i tot pot revocar la concessió de la Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza.

9 Revocació de la Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza

El Jurat podrà revocar la Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza si la persona o el grup beneficiari no executa el treball en el termini i en la forma convingudes, si el desenvolupament del treball no és prou satisfactori o si el resultat no reuneix els requisits de qualitat exigibles.

La revocació anticipada de la Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza implica la cancel·lació dels pagaments ulteriors que estiguin pendents. Així mateix, l’incompliment de les obligacions assumides per part de la persona o el grup beneficiari dona dret a la Fundació Irla a requerir el reintegrament dels imports abonats.

10 Renúncia de la Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza

Si la persona o el grup beneficiari vol renunciar a la Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza durant el període que la gaudeix, haurà de comunicar-ho per escrit a la Fundació Irla. La renúncia implica l’obligació de reintegrament dels imports de la Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza rebuts.

En cas de renúncia, el Jurat podrà adjudicar la Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza a un altre dels projectes presentats, i en el seu cas, podrà allargar el termini de lliurament del treball.

11 Termini de realització de l’estudi

El termini per a la realització de l’estudi escollit finalitza sis (6) mesos després de la data de la concessió de la Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza.
La presentació de l’estudi s’haurà de realitzar enviant el treball final a [email protected].

12 Publicació de l’estudi

L’atorgament de la Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza comporta que la persona o grup beneficiari cedeixi en exclusiva i per tot el període de vigència dels drets de propietat intel·lectual a la Fundació Irla, tots els drets d’explotació sobre l’estudi, per totes les modalitats d’edició, en qualsevol format o suport, incloent-hi la traducció en tots els idiomes. La Fundació Irla podrà subscriure amb tercers els acords que siguin necessaris per possibilitar-ne l’òptima explotació en les diverses modalitats, o bé efectuar l’esmentada explotació directament per si mateixa.

13 Incompatibilitats

L’obtenció de la Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza és incompatible amb qualsevol altra ajuda econòmica aportada per una altra institució per tal de realitzar el mateix estudi.

14 Protecció de dades

Les dades de caràcter personal facilitades per les persones autores i recollides en els documents indicats en aquestes bases, seran tractades per la Fundació Irla, amb les finalitats pròpies per les quals han estat sol·licitades i per mantenir a les persones autores informades sobre les activitats de la Fundació Irla. Les persones autores podran exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, limitació, oposició al tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal, en els termes previstos al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò relatiu al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), així com a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de personals i garantia dels drets digitals, adreçant-se a la persona Delegada de protecció de dades mitjançant el correu electrònic [email protected] o bé a l’adreça postal carrer Calàbria número 166, entresol, de Barcelona (08015).

15 Acceptació de les bases

La presentació d’un projecte a la Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza implica l’acceptació d’aquestes bases, que actuen en valor de contracte.

Desgarrega’t les bases