fbpx

Bases »


La Fundació Irla, amb el suport de la Diputació de Tarragona, i en col·laboració amb l’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià (Monestir de Poblet) i la Universitat Rovira i Virgili (Grup de Recerca Consolidat ISOCAC del Departament d’Història), convoca la Beca d’Estudis Històrics President Tarradellas 2023 (d’ara en endavant, la Beca Tarradellas). Aquesta beca, de caràcter anual, té com a objecte d’estudi el pensament, l’obra i la vida de la generació de republicans i republicanes vinculats a les comarques del Camp de Tarragona, de les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès. La beca es regeix a través de les següents bases:

1 Objecte

La Beca Tarradellas s’atorga al millor projecte d’estudi inèdit en el camp de la història del republicanisme a les comarques del Camp de Tarragona, de les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès.

Sense excloure cap temàtica, es valoraran especialment les propostes de caràcter biogràfic.

2 Candidatures

Poden optar a la Beca Tarradellas les persones investigadores que, de forma individual o col·lectiva, presentin una proposta d’estudi d’acord amb aquestes bases.

3 Dotació de la beca

La Beca Tarradellas està dotada amb sis mil euros (6.000€), en concepte de drets d’autor, i la publicació de l’obra guanyadora. A la dotació econòmica s’hi deduiran els impostos que siguin pertinents aplicar.

El lliurament dels sis mil euros (6.000€) es farà mitjançant transferència i en tres (3) terminis:

• El primer pagament, de mil cinc-cents euros (1.500€), es realitzarà en el moment de la concessió de la beca.

• El segon pagament, de mil cinc-cents euros (1.500€), es realitzarà al cap de tres (3) mesos des de la concessió de la beca, sempre que el Jurat de la Beca Tarradellas doni el seu vistiplau a l’estat de l’estudi.

• El tercer i últim pagament, de tres mil euros (3.000€), es realitzarà una vegada finalitzat l’estudi i després que el Jurat en dictamini la seva qualitat.

4 Termini de presentació de l’estudi

Les persones aspirants poden presentar els seus projectes fins el dia 23 de juny de 2023 a les 14:00h.

5 Documentació a acompanyar en la presentació de l’estudi

Les sol·licituds s’han de presentar per correu electrònic ([email protected]), adjuntant la documentació següent:

• Currículum de la/les persona/es sol·licitant/s, que no pot sobrepassar dos fulls A4.

• Projecte d’estudi que, en un mínim de dos fulls A4 i un màxim de quatre fulls A4, ha de precisar els objectius que es volen assolir, la metodologia, les fonts i la bibliografia utilitzada.

En el cas de projectes col·lectius, cal indicar el nom de la persona responsable del grup.

Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, es requerirà per correu electrònic que s’esmeni o que es completi en un termini de cinc (5) dies hàbils, amb l’advertiment que si s’incompleix el termini esmentat s’arxivarà d’ofici l’expedient sense cap tràmit posterior.

6 Resolució de la beca

La resolució de la Beca Tarradellas anirà a càrrec d’un Jurat compost per persones vinculades a la Fundació Irla, a l’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià i a la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili, les quals poden demanar la col·laboració d’experts o d’institucions, sobre l’interès i l’abast dels projectes presentats.

El Jurat pot demanar informació complementària a les persones aspirants i convocar-les per suggerir l’ampliació o la modificació del projecte per fer-lo més operatiu.

El Jurat es reserva el dret de declarar deserta la Beca Tarradellas, i és competent per resoldre qualsevol eventualitat no regulada expressament en aquestes bases.

El veredicte del Jurat, que és inapel·lable, es farà públic el dia 30 de juny de 2023.

7 Seguiment de l’estudi becat

Un cop atorgada la Beca Tarradellas, el Jurat supervisarà l’estudi seleccionat i, si escau, nomenarà una tutoria perquè assessori a la persona responsable i perquè informi a la Fundació Irla sobre la seva execució.

Als tres (3) mesos des de la concessió de la Beca Tarradellas, la/les persona/es beneficiària/es exposarà/n al Jurat l’evolució de la seva investigació. El Jurat està capacitat per fer les consideracions que cregui oportunes i, si escau, fins i tot pot suspendre l’estudi.

8 Extinció del dret de la beca

El dret de la beca s’extingeix si no s’executa l’estudi en el termini convingut o si els informes del Jurat no són prou satisfactoris.

L’extinció anticipada de la beca implica la cancel·lació dels pagaments ulteriors que estiguin pendents. Així mateix, l’incompliment de les obligacions assumides per part de la/les persona/es beneficiària/es de la beca pot comportar la devolució dels pagaments rebuts anteriorment.

9 Lliurament de l’estudi

El termini per a la realització de l’estudi escollit és de sis (6) mesos a partir de la data de la seva concessió. Ateses les directrius de l’estudi i la feina feta, el Jurat pot atorgar una pròrroga de quinze (15) dies naturals a la data de lliurament.

La/les persona/es beneficiària/es de la Beca Tarradellas ha/n de lliurar a la Fundació Irla un arxiu digital del text (en format Word, PDF, etc) i còpia digital de qualitat de tota la documentació gràfica recollida durant la investigació.

10 Publicació de l’estudi

L’atorgament de la beca comporta que la/les persona/es autora/es de l’estudi finançat cedeix/en en exclusiva per tot el període de vigència dels drets de propietat intel·lectual, a la Fundació Irla, tots els drets d’explotació sobre aquest, per a totes les modalitats d’edició, en qualsevol format o suport, incloent la traducció en tots els idiomes.

No obstant això, si un cop transcorreguts dos (2) anys des de la presentació de l’estudi, aquest no s’ha publicat, o no s’ha iniciat el procés de publicació, la/les persona/es autora/es pot/poden publicar-lo pel seu compte, amb ajuts de qualsevol mena, sempre i quan comuniqui/n prèviament a la Fundació Irla aquesta voluntat de publicar l’estudi becat. Tanmateix, la/les persona/es autora/es haurà/n de fer constar en la publicació que l’estudi ha estat elaborat gràcies a la Beca Tarradellas, i haurà/n de lliurar cinc (5) exemplars a la Fundació Irla.

La Fundació Irla podrà subscriure amb tercers els acords que siguin necessaris per possibilitar-ne l’òptima explotació en les diverses modalitats, o bé efectuar l’esmentada explotació directament per si mateixa.

La Fundació Irla es reserva el dret de publicar l’estudi complet i/o el resum en forma d’opuscle en suport digital. D’altra banda la/les persona/es autora/es es compromet/en a adequar-lo i a supervisar-ne la publicació sense gratificacions complementàries.

11 Incompatibilitats

La/les persona/es adjudicatària/es de la Beca Tarradellas es podrà/n beneficiar d’altres ajuts, sempre que aquests no superin el 100% del valor de la beca.

 12 Protecció de dades

Les dades de caràcter personal facilitades per les persones autores i recollides en els documents indicats en aquestes bases, seran tractades per la Fundació Irla, amb les finalitats pròpies per les que han estat sol·licitades i per mantenir les persones autores informades sobre les activitats de la Fundació Irla.

Les persones autores podran exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, limitació, oposició al tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal, en els termes previstos al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò relatiu al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), així com la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, adreçant-se a la persona Delegada de protecció de dades mitjançant el correu electrònic [email protected] o bé a l’adreça postal carrer Calàbria número 166, entresol, de Barcelona (08015).

13 Acceptació de les bases

El fet de concórrer a la convocatòria pressuposa el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases, que actuen en valor de contracte.


BEQUES D’ESTUDIS HISTÒRICS
PRESIDENT TARRADELLAS ATORGADES

2022

Joaquim Fort. 
alcalde republicà de Tarragona
Cristian Ferrer González i Guillem Puig Vallverdú

2021

VENTURA GASSOL.
UNA BIOGRAFIA POLÍTICA

MANUEL PÉREZ NESPEREIRA

2020

ARTEMI AIGUADER.
POSAR ORDRE A LA REREGUARDA

JOAN ESCULIES


Bases »