fbpx

La Fundació Josep Irla, amb el suport de la Diputació de Tarragona, i en col·laboració amb l’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià (Monestir de Poblet) i la Universitat Rovira i Virgili (Grup de Recerca Consolidat ISOCAC del Departament d’Història), convoca la Beca d’Estudis Històrics President Tarradellas 2020. Aquesta Beca, de caràcter anual, té com a objecte d’estudi el pensament, l’obra i la vida de la generació de republicans i republicanes vinculats a les comarques del Camp de Tarragona, de les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès.

1 Objecte
Article 1. La Beca Tarradellas s’atorga al millor projecte d’estudi inèdit en el camp de la història del republicanisme a les comarques del Camp de Tarragona, de les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès.

Article 2. Sense excloure cap temàtica, es valoraran especialment les propostes de caràcter biogràfic.


2 Candidatures

Article 3. Poden optar a la Beca Tarradellas les persones investigadores que, de forma individual o col·lectiva, presentin una proposta d’estudi d’acord amb aquestes bases.

3 Dotació de la beca

Article 4. La Beca Tarradellas està dotada amb 6.000 euros, en concepte de drets d’autor, i la publicació de l’obra guanyadora. A la dotació econòmica s’hi deduiran els impostos que siguin pertinents aplicar.

Article 5. El lliurament dels 6.000 euros es farà en efectiu mitjançant transferència i en tres terminis:
• El primer pagament, de 1.500 euros, es realitzarà en el moment de la concessió de la beca.
• El segon pagament, de 1.500 euros, es realitzarà al cap de tres mesos des de la concessió de la beca, sempre que el Jurat de la Beca Tarradellas doni el seu vistiplau a l’estat de l’estudi.
• El tercer i últim pagament, de 3.000 euros, es realitzarà una vegada finalitzat l’estudi i després que el Jurat en dictamini la seva qualitat.

4 Termini de presentació de l’estudi
Article 6. Les persones aspirants poden presentar els seus projectes fins les 14 hores del 8 de maig de 2020.

5 Documentació a acompanyar en la presentació de l’estudi

Article 7. Les sol·licituds s’han de presentar per correu electrònic ([email protected]), adjuntant la documentació següent:
• Currículum de la/les persona/es sol·licitant/s, que no pot sobrepassar dos fulls A4.
• Projecte d’estudi que, en un mínim de dos fulls A4 i un màxim de quatre fulls A4, ha de precisar els objectius que es volen assolir, la metodologia, les fonts i la bibliografia utilitzada.
En el cas de projectes col·lectius, cal indicar el nom de la persona responsable del grup.

Article 8. Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, es requerirà per correu electrònic que s’esmeni o que es completi en un termini de deu dies hàbils, amb l’advertiment que si s’incompleix el termini esmentat s’arxivarà d’ofici l’expedient sense cap tràmit posterior.

6 Resolució de la beca
Article 9. La resolució de la Beca Tarradellas anirà a càrrec d’un Jurat compost per persones vinculades a la Fundació Josep Irla, a l’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià i a la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili, les quals poden demanar la col·laboració d’experts o d’institucions, sobre l’interès i l’abast dels projectes presentats.

Article 10. El Jurat pot demanar informació complementària a les persones aspirants i convocar-les per suggerir l’ampliació o la modificació del projecte per fer-lo més operatiu.

Article 11. El Jurat es reserva el dret de declarar deserta la Beca Tarradellas, i és competent per resoldre qualsevol eventualitat no regulada expressament en aquestes bases.

Article 12. El veredicte del Jurat, que és inapel·lable, es farà públic la segona quinzena de maig de 2020.

7 Seguiment de l’estudi becat
Article 13. Un cop atorgada la Beca Tarradellas, el Jurat supervisarà l’estudi seleccionat i, si escau, nomenarà una tutoria perquè assessori a la persona responsable i perquè informi a la Fundació Josep Irla sobre la seva execució.

Article 14. Als tres mesos des de la concessió de la Beca Tarradellas, la/les persona/es beneficiària/es exposarà/n al Jurat l’evolució de la seva investigació. El Jurat està capacitat per fer les consideracions que cregui oportunes i, si escau, fins i tot pot suspendre l’estudi.

8 Extinció del dret de la beca
Article 15. El dret de la beca s’extingeix si no s’executa l’estudi en el termini convingut o si els informes del Jurat no són prou satisfactoris.

Article 16. L’extinció anticipada de la beca implica la cancel·lació dels pagaments ulteriors que estiguin pendents. Així mateix, l’incompliment de les obligacions assumides per part de la/les persona/es beneficiària/es de la beca pot comportar la devolució dels pagaments rebuts anteriorment.

9 Lliurament de l’estudi
Article 17. El termini per a la realització de l’estudi escollit és de sis mesos a partir de la data de la seva concessió, això és el 10 d’octubre de 2020. Ateses les directrius de l’estudi i la feina feta, el Jurat pot otorgar una pròrroga de 15 dies naturals a la data de lliurament.

Article 18. La/les persona/es beneficiària/es de la Beca Tarradellas ha/n de lliurar a la Fundació Josep Irla un arxiu digital del text (Word…) i còpia digital de qualitat de tota la documentació gràfica recollida durant la investigació.

10 Publicació de l’estudi
Article 19. L’atorgament de la beca comporta que l’autor/s de l’estudi finançat cedeix en exclusiva per tot el període de vigència dels drets de propietat intel·lectual, a la Fundació Josep Irla, tots els drets d’explotació sobre aquest, per a totes les modalitats d’edició, en qualsevol format o suport, incloent la traducció en tots els idiomes.

No obstant això, si un cop transcorreguts dos anys des de la presentació de l’estudi, aquest no s’ha publicat, o no s’ha iniciat el procés de publicació, la/les persona/es autora/es pot/poden publicar-lo pel seu compte, amb ajuts de qualsevol mena, sempre i quan comuniqui prèviament a la Fundació Josep Irla aquesta voluntat de publicar l’estudi becat. Tanmateix, la/les persona/es autora/es haurà/n de fer constar en la publicació que l’estudi ha estat elaborat gràcies a la Beca Tarradellas, i haurà de lliurar cinc exemplars a la Fundació Josep Irla.

Article 20. La Fundació Josep Irla podrà subscriure amb tercers els acords que siguin necessaris per possibilitar-ne l’òptima explotació en les diverses modalitats, o bé efectuar l’esmentada explotació directament per si mateixa.

Article 21. La Fundació Josep Irla es reserva el dret de publicar l’estudi complet i/o el resum en forma d’opuscle en suport digital. D’altra banda la/les persona/es autora/es es compromet/en a adequar-lo i a supervisar-ne la publicació sense gratificacions complementàries.

11 Incompatibilitats
Article 22. La/les persona/es adjudicatària/es de la Beca Tarradellas es podrà/n beneficiar d’altres ajuts, sempre que aquests no superin el 100% del valor de la beca.

12 Protecció de dades
Article 23. Les dades de caràcter personal facilitades pels autors/es i recollides en els documents indicats en aquestes bases, seran tractades per la Fundació Josep Irla, amb les finalitats pròpies per les que han estat sol·licitades i per mantenir les persones autores informades sobre les activitats de la Fundació Josep Irla.

Els/les autors/es podran exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, limitació, oposició al tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal, en els termes previstos al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la 4 protecció de les persones físiques en allò relatiu al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), així com la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de personals i garantia dels drets digitals, adreçant-se a la persona Delegada de protecció de dades mitjançant el correu electrònic [email protected] o bé a l’adreça postal carrer Calàbria número 166, entresol, de Barcelona (08015).

13 Protecció de dades
Article 24. El fet de concórrer a la convocatòria pressuposa el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases, que actuen en valor de contracte.

Bases »