fbpx
 

Per donar compliment a l’objectiu fundacional d’estimular l’estudi de la realitat política, econòmica, social i cultural dels Països Catalans i de la Unió Europea, així com el desenvolupament del seu pensament, la Fundació Josep Irla convoca la Beca Postdoctoral Irla 2020-2021 de recerca en l’Anàlisi i Pensament Social.

 

Descarrega’t els formularis de sol·licitud
 

Capítol Primer.- Objecte

Article 1. Totes les propostes de recerca, que es presentin a la Beca Postdoctoral Irla 2020-2021 (d’ara en endavant, la Beca Postdoctoral Irla 2020-2021), hauran de tenir com a objecte d’estudi alguna temàtica que sigui rellevant pels principis de democràcia, llibertat, justícia social i/o el dret a l’autodeterminació dels pobles. Així mateix, l’enfocament teòric de la recerca ha de ser coherent amb aquests principis.

Article 2. A l’hora de concedir la Beca Postdoctoral Irla 2020-2021 es valorarà especialment la memòria del projecte de recerca proposat, però també el currículum acadèmic de la persona sol·licitant, la trajectòria del grup de recerca que acollirà a la persona sol·licitant en el cas que se li concedeixi la Beca Postdoctoral Irla 2020-2021, i la formació complementària de la persona sol·licitant en l’àmbit de la proposta de recerca.

 

Capítol Segon.- Candidatures

Article 3. Poden presentar-se a la Beca Postdoctoral Irla 2020-2021, les persones investigadores que hagin obtingut recentment el títol de doctor/a, i que disposin d’un projecte de recerca en Ciències Socials o Filosofia Política recolzat per un grup de recerca registrat en una universitat dels Països Catalans. Les candidatures només poden ser individuals.

Article 4. Concretament, els requisits necessaris per presentar una candidatura són els següents:
• Títol de doctor/a adquirit entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2019.
• Suport d’un grup de recerca registrat en una universitat membre de la Xarxa Vives d’Universitats que es comprometi a acollir a la persona sol·licitant i a tutoritzar la recerca.
• Certificat de Nivell C de català i de nivell avançat d’anglès (certificat Advanced d’anglès de Cambridge (CAE), certificat TOEFL —mínim 557-560 (PBT) o 110-120 (IBT)— o equivalent).

 

Capítol Tercer.- Duració de la beca

Article 5. La durada de la Beca Postdoctoral Irla 2020-2021 serà de dotze (12) mesos, amb una dedicació de quaranta (40) hores setmanals, a desenvolupar en el període comprès entre octubre de 2020 i setembre de 2021, amb els corresponents períodes de descans setmanal i de vacances que estableix la llei.

 

Capítol Quart.- Dotació de la beca

Article 6. La Beca Postdoctoral Irla 2020-2021 està dotada en trenta-cinc mil euros (35.000,00 €) bruts. Aquest import inclou: el salari brut que percebrà la persona becada; les cotitzacions obligatòries derivades de la contractació de la persona becada per part de la universitat o el grup de recerca; i les taxes de gestió i tramitació de la pròpia universitat, les quals no podran superar el 10% de l’import total de la beca.

Article 7. La Fundació Josep Irla no assumirà, en cap cas, cap altra despesa addicional a les descrites en l’Article 6 d’aquestes bases.

Article 8. La Fundació Josep Irla abonarà aquesta quantitat a la universitat o al grup de recerca on estigui adscrita la persona guanyadora de la Beca Postdoctoral Irla 2020-2021, prèvia signatura d’un conveni de col·laboració que en cap cas podrà contradir allò previst en aquestes bases.

Article 9. El lliurament dels trenta-cinc mil euros (35.000,00 €) bruts es durà a terme de forma trimestral, en quatre pagaments de vuit mil set-cents cinquanta euros (8.750,00 €):
• El primer pagament es realitzarà en el moment de la signatura del conveni de col·laboració amb la universitat o el grup de recerca.
• El segon, tercer i quart pagament es realitzaran després de la presentació i validació de l’informe trimestral de seguiment de la Beca Postdoctoral Irla 2020-2021 (veure Capítol Novè).

 

Capítol Cinquè.- Termini de presentació del projecte de recerca

Article 10. Les persones aspirants poden presentar els seus projectes de recerca per sol·licitar la Beca Postdoctoral Irla 2020-2021 fins al 3 de juliol de 2020 a les 18.00 hores.

 

Capítol Sisè.- Documentació a acompanyar en la presentació del projecte de recerca

Article 11. Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament, mitjançant l’adreça de correu electrònic [email protected], i adjuntant la documentació següent:
• Carta de motivació de la persona sol·licitant adreçada a la Comissió Avaluadora (màxim una (1) pàgina).
• Currículum Vitae de la persona sol·licitant.
• Fotocòpia del document d’identitat.
• Memòria del projecte de recerca, indicant el tema, els objectius i la metodologia que s’utilitzarà (màxim quatre (4) pàgines).
• Formulari de dades personals i acadèmiques de la persona sol·licitant (veure Annex 1).
• Fotocòpia compulsada del títol de doctor/a o del resguard de sol·licitud del títol de la persona sol·licitant.
• Fotocòpia dels certificats de nivell C de català i nivell d’anglès Advanced de Cambridge (CAE), certificat TOEFL —mínim 557-560 (PBT) o 110-120 (IBT)— o equivalent de la persona sol·licitant.
• Document de presentació del grup de recerca que acolliria la persona sol·licitant en el cas que se li concedeixi la Beca (màxim dues (2) pàgines).
• Formulari d’acceptació per part del grup de recerca del compromís d’acollir la persona sol·licitant i tutoritzar el procés de recerca durant el curs 2020-2021 (veure Annex 2).

Article 12. Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, es requerirà per correu electrònic que s’esmeni o que es completi en un termini de dos (2) dies hàbils, amb l’advertiment que si s’incompleix el termini esmentat s’arxivarà d’ofici l’expedient sense cap tràmit posterior.

 

Capítol Setè.- Avaluació i resolució de la beca

Article 13. Les sol·licituds seran valorades per una Comissió Avaluadora designada pel Patronat de la Fundació Josep Irla.

Article 14. La Comissió Avaluadora es reserva el dret de demanar assessorament a especialistes de diferents àmbits acadèmics per valorar les diferents sol·licituds.

Article 15. La Comissió Avaluadora podrà requerir la realització d’entrevistes personals a les persones sol·licitants i/o d’alguna prova pràctica que permeti conèixer amb més concreció la seva vàlua i la viabilitat del projecte de recerca. Així mateix, podrà demanar informació complementària a les persones sol·licitants i convocar-les per suggerir l’ampliació o la modificació del projecte de recerca per fer-lo més operatiu.

Article 16. Si la Comissió Avaluadora ho creu oportú, la concessió de la Beca Postdoctoral Irla 2020-2021 podrà ser considerada deserta. Així mateix, la Comissió Avaluadora és competent per resoldre qualsevol eventualitat no regulada expressament en aquestes bases.

Article 17. La resolució, que és inapel·lable, es donarà a conèixer el 9 de juliol de 2020 a través del web de la Fundació Josep Irla www.irla.cat.

 

Capítol Vuitè.- Desenvolupament del projecte de recerca becat

Article 18. La persona a qui se li concedeixi la Beca Postdoctoral Irla 2020-2021 realitzarà les seves tasques en el marc del grup de recerca que hagi avalat prèviament el projecte de recerca. En aquest sentit, la universitat i el grup de recerca es responsabilitzen de:
• La contractació laboral, abonament dels salaris i pagament de les cotitzacions corresponents, comprometent-se a lliurar trimestralment a la Fundació Josep Irla els corresponents justificants, això previ a l’abonament del pagament trimestral de la Beca per part de la Fundació Josep Irla.
• L’espai de treball i material fungible.
• L’equipament informàtic i científic d’ús general de suport a la recerca.

Article 19. Es fa constar expressament que no existirà cap tipus de relació laboral ni mercantil, entre la persona becada i la Fundació Josep Irla ni entre aquesta última i el grup de recerca i/o la universitat.

Article 20. El grup de recerca serà l’únic responsable de totes les obligacions laborals respecte a la persona becada, quedant per tant vinculada únicament al grup de recerca o a la universitat.

 

Capítol Novè.- Seguiment del projecte de recerca becat

Article 21. Un cop concedida la Beca Postdoctoral Irla 2020-2021, la persona becada haurà de realitzar informes trimestrals, dirigits a la Comissió Avaluadora, per explicar de forma breu l’estat del desenvolupament del projecte de recerca. Els informes es presentaran, respectivament, el 31 de desembre de 2020; el 31 de març de 2021; i el 30 de juny de 2021.

Article 22. Tots els informes hauran de tenir l’aval del director/a del grup de recerca mitjançant la seva signatura i el segell de la universitat d’adscripció del grup.

 

Capítol Desè.- Lliurament del projecte de recerca becat

Article 23. Abans del 30 de setembre de 2021, la persona becada haurà de lliurar una memòria final del projecte de recerca avalada pel director/a del grup de recerca mitjançant la seva signatura i el segell de la universitat d’adscripció del grup, la qual haurà d’incloure:
• La descripció de la feina feta.
• La presentació dels resultats obtinguts.
• Les conclusions.
• Les possibles futures línies d’investigació sorgides del projecte de recerca.
• La còpia d’articles, informes, llibres, documentals i qualsevol altre material de divulgació o comunicació, editat en qualsevol format —paper, electrònic, sonor, audiovisual…—, derivats del projecte de recerca.
• La relació d’articles, informes, documentals i qualsevol altre material de divulgació o comunicació, en procés d’edició, en qualsevol format —paper, electrònic, sonor, audiovisual…—, derivats del projecte de recerca.

 

Capítol Onzè.- Extinció del dret de la beca

Article 24. La Comissió Avaluadora podrà revocar la Beca Postdoctoral Irla 2020-2021:
• Si la persona becada no executa el treball en el termini i en la forma convingudes.
• Si no es presenten els informes trimestrals i la memòria final en les dates especificades al Capítol Novè i Desè de les presents bases, així com els comprovants d’abonament dels salaris i pagament de les cotitzacions corresponents com s’indica en l’Article 18 de les presents bases.
• Si s’incompleixen les incompatibilitats especificades al Capítol Catorzè de les presents bases.
• Si el desenvolupament del treball no és prou satisfactori o el resultat no reuneix els requisits de qualitat exigibles.
Article 25. La revocació anticipada de la Beca Postdoctoral Irla 2020-2021 implica la cancel·lació dels pagaments ulteriors que estiguin pendents. Així mateix, l’incompliment de les obligacions assumides per part de la persona o el grup beneficiari dóna dret a la Fundació Josep Irla a requerir al grup de recerca el reintegrament dels imports abonats.

 

Capítol Dotzè.- Renúncia a la beca

Article 26. Si la persona becada vol renunciar a la Beca Postdoctoral Irla 2020-2021 durant el període que la gaudeix, haurà de comunicar-ho per escrit a la Fundació Josep Irla. La renúncia implicarà l’obligació de reintegrament dels imports de la Beca Postdoctoral Irla 2020-2021 ja rebuts. En cas de renúncia, la Fundació Josep Irla podrà optar per adjudicar la Beca Postdoctoral Irla 2020-2021 a una altra de les persones sol·licitants.

 

Capítol Tretzè.- Publicació del projecte de recerca

Article 27. La Fundació Josep Irla es reserva el dret de publicar els articles, informes, llibres, documentals i qualsevol altre material de divulgació o comunicació, en qualsevol format —paper, electrònic, sonor, audiovisual…—, derivats del projecte de recerca. El dret a publicar per part de Fundació Josep Irla es podrà exercir si el material anteriorment referit, no ha estat publicat o acceptat per a la seva publicació en alguna publicació o editorial especialitzada i sempre que hagin transcorregut més de dotze (12) mesos des de la finalització de la Beca Postdoctoral Irla 2020-2021.

Article 28. Tots els articles, informes, llibres, documentals i qualsevol altre material de divulgació o comunicació, editat en qualsevol format —paper, electrònic, sonor, audiovisual…—, derivats del projecte de recerca finançat per la Beca Postdoctoral Irla 2020-2021, hauran de fer constar, explícitament, el suport de la Fundació Josep Irla, incorporant, sempre que sigui possible, el seu logotip en el material editat.

 

Capítol Catorzè.- Incompatibilitats

Article 29. La Beca Postdoctoral Irla 2020-2021 és incompatible amb qualsevol altra beca o ajut de caràcter econòmic de foment de la recerca i, per norma general, amb qualsevol altra relació laboral o professional del beneficiari durant el temps que duri l’ajut.
Article 30. Durant el període de durada de la Beca Postdoctoral Irla 2020-2021, qualsevol proposta de col·laboració acadèmica o laboral —docència, redacció i revisió d’informes, d’articles, de llibres…— que impliqui una remuneració econòmica haurà de ser prèviament autoritzada per la Comissió Avaluadora de la Beca Postdoctoral Irla 2020-2021. L’incompliment d’aquest requeriment donarà dret a la Fundació Josep Irla a revocar la Beca Postdoctoral Irla 2020-2021 en els termes especificats a l’Article 25 d’aquestes bases.

 

Capítol Quinzè.- Protecció de dades

Article 31. Les dades de caràcter personal facilitades pels autors/es i recollides en els documents indicats en aquestes bases, seran tractades per la Fundació Josep Irla, amb les finalitats pròpies per les que han estat sol·licitades i per mantenir les persones autores informades sobre les activitats de la Fundació Josep Irla.
Els/les autors/es podran exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, limitació, oposició al tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal, en els termes previstos al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la 4 protecció de les persones físiques en allò relatiu al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), així com la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de personals i garantia dels drets digitals, adreçant-se a la persona Delegada de protecció de dades mitjançant el correu electrònic [email protected] o bé a l’adreça postal carrer Calàbria número 166, entresòl, de Barcelona (08015).

 

Capítol Setzè.- Acceptació de les bases

Article 32. El fet de concórrer a la convocatòria pressuposa el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases, que actuen en valor de contracte.

 

Descarrega’t els formularis de sol·licitud