fbpx

Per donar compliment a l’objectiu fundacional d’estimular l’estudi de la realitat política, econòmica, social i cultural dels Països Catalans i de la Unió Europea, així com el desenvolupament del seu pensament, la Fundació Irla convoca la Beca Postdoctoral Irla 2023-2024 de recerca en l’Anàlisi i Pensament Social.

1 Objecte

Totes les propostes de recerca, que es presentin a la Beca Postdoctoral Irla 2023-2024 de recerca en l’Anàlisi i Pensament Social (d’ara endavant, la Beca Postdoctoral Irla 2023-2024), hauran de tenir com a objecte d’estudi alguna temàtica que sigui rellevant pels principis de democràcia, llibertat, justícia social i/o el dret a l’autodeterminació dels pobles. Així mateix, l’enfocament teòric de la recerca ha de ser coherent amb aquests principis.

A l’hora de concedir la Beca Postdoctoral Irla 2023-2024 es valorarà especialment la memòria del projecte de recerca proposat, però també el currículum acadèmic de la persona sol·licitant, la trajectòria del grup de recerca que acollirà a la persona sol·licitant en el cas que se li concedeixi la Beca Postdoctoral Irla 2023-2024, i la formació complementària de la persona sol·licitant en l’àmbit de la proposta de recerca.

2 Candidatures 

Poden presentar-se a la Beca Postdoctoral Irla 2023-2024, les persones investigadores que hagin obtingut recentment el títol de doctor/a, i que disposin d’un projecte de recerca en Ciències Socials o Filosofia Política recolzat per un grup de recerca registrat en una universitat dels Països Catalans. 

Les candidatures només poden ser individuals.

Concretament, els requisits necessaris per presentar una candidatura són els següents:

• Títol de doctor/a adquirit entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2022.

• Suport d’un grup de recerca registrat en una universitat membre de la Xarxa Vives d’Universitats que es comprometi a acollir a la persona sol·licitant i a tutoritzar la recerca.

• Certificat de Nivell C de català i de nivell avançat d’anglès (certificat Advanced d’anglès de Cambridge (CAE), certificat TOEFL —mínim 557-560 (PBT) o 110-120 (IBT)— o equivalent).

3 Duració de la beca

La durada de la Beca Postdoctoral Irla 2023-2024 serà de dotze (12) mesos, amb una dedicació de quaranta (40) hores setmanals, a desenvolupar en el període comprès entre octubre de 2023 i setembre de 2024, amb els corresponents períodes de descans setmanal i de vacances que estableix la llei.

4 Dotació de la beca

La Beca Postdoctoral Irla 2023-2024 està dotada en trenta-cinc mil euros (35.000,00€) bruts. Aquest import inclou: el salari brut que percebrà la persona becada; les cotitzacions obligatòries derivades de la contractació de la persona becada per part de la universitat o el grup de recerca; i les taxes de gestió i tramitació de la pròpia universitat, les quals no podran superar el 10% de l’import total de la beca.

La Fundació Irla no assumirà, en cap cas, cap altra despesa addicional a les descrites en aquest apartat.

La Fundació Irla abonarà aquesta quantitat a la universitat o al grup de recerca on estigui adscrita la persona guanyadora de la Beca Postdoctoral Irla 2023-2024, prèvia signatura d’un conveni de col·laboració que en cap cas podrà contradir allò previst en aquestes bases.

El lliurament dels trenta-cinc mil euros (35.000,00€) bruts es durà a terme de forma trimestral, en quatre pagaments de vuit mil set-cents cinquanta euros (8.750,00€):

• El primer pagament es realitzarà en el moment de la signatura del conveni de col·laboració amb la universitat o el grup de recerca.

• El segon, tercer i quart pagaments es realitzaran després de la presentació i validació de l’informe trimestral de seguiment de la Beca Postdoctoral Irla 2023-2024.

5 Termini de presentació del projecte de recerca

Les persones aspirants poden presentar els seus projectes de recerca per sol·licitar la Beca Postdoctoral Irla 2023-2024 fins al 18 de juny a les 23.59 hores.

6 Documentació a acompanyar en la presentació del projecte de recerca

Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament, mitjançant l’adreça de correu electrònic [email protected], i adjuntant la documentació següent:

• Carta de motivació de la persona sol·licitant adreçada a la Comissió Avaluadora (màxim una (1) pàgina).

• Curriculum Vitae de la persona sol·licitant.

• Fotocòpia del document d’identitat.

• Memòria del projecte de recerca, indicant el tema, els objectius i la metodologia que s’utilitzarà (màxim quatre (4) pàgines).

• Formulari de dades personals i acadèmiques de la persona sol·licitant (veure Annex 1).

• Fotocòpia compulsada del títol de doctor/a o del resguard de sol·licitud del títol de la persona sol·licitant.

• Fotocòpia dels certificats de nivell C de català i nivell d’anglès Advanced de Cambridge (CAE), certificat TOEFL —mínim 557-560 (PBT) o 110-120 (IBT)— o equivalent de la persona sol·licitant.

• Document de presentació del grup de recerca que acolliria la persona sol·licitant en el cas que se li concedeixi la Beca (màxim dues (2) pàgines).

• Formulari d’acceptació per part del grup de recerca del compromís d’acollir la persona sol·licitant i tutoritzar el procés de recerca durant el curs 2023-2024 (veure Annex 2).

Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, es requerirà per correu electrònic que s’esmeni o que es completi en un termini de dos (2) dies hàbils, amb l’advertiment que si s’incompleix el termini esmentat s’arxivarà d’ofici l’expedient sense cap tràmit posterior.

7 Avaluació i resolució de la beca 

Les sol·licituds seran valorades per una Comissió Avaluadora designada pel Patronat de la Fundació Irla.

La Comissió Avaluadora es reserva el dret de demanar assessorament a especialistes de diferents àmbits acadèmics per valorar les diferents sol·licituds.

La Comissió Avaluadora podrà requerir la realització d’entrevistes personals a les persones sol·licitants i/o d’alguna prova pràctica que permeti conèixer amb més concreció la seva vàlua i la viabilitat del projecte de recerca. Així mateix, podrà demanar informació complementària a les persones sol·licitants i convocar-les per suggerir l’ampliació o la modificació del projecte de recerca per fer-lo més operatiu.

Si la Comissió Avaluadora ho creu oportú, la concessió de la Beca Postdoctoral Irla 2023-2024 podrà ser considerada deserta. Així mateix, la Comissió Avaluadora és competent per resoldre qualsevol eventualitat no regulada expressament en aquestes bases.

La resolució, que és inapel·lable, es donarà a conèixer a la primera quinzena de juliol de 2023 a través del web de la Fundació Irla www.irla.cat.

8 Desenvolupament del projecte de recerca becat

La persona a qui se li concedeixi la Beca Postdoctoral Irla 2023-2024 realitzarà les seves tasques en el marc del grup de recerca que hagi avalat prèviament el projecte de recerca. En aquest sentit, la universitat i el grup de recerca es responsabilitzen de:

• La contractació laboral, abonament dels salaris i pagament de les cotitzacions corresponents, comprometent-se a lliurar trimestralment a la Fundació Irla els corresponents justificants, això previ a l’abonament del pagament trimestral de la Beca per part de la Fundació Irla.

• L’espai de treball i material fungible.

• L’equipament informàtic i científic d’ús general de suport a la recerca.

Es fa constar expressament que no existirà cap tipus de relació laboral ni mercantil, entre la persona becada i la Fundació Irla ni entre aquesta última i el grup de recerca i/o la universitat.

El grup de recerca serà l’únic responsable de totes les obligacions laborals respecte a la persona becada, quedant, per tant, vinculada únicament al grup de recerca o a la universitat.

9 Seguiment del projecte de recerca becat 

Un cop concedida la Beca Postdoctoral Irla 2023-2024, la persona becada haurà de realitzar informes trimestrals, dirigits a la Comissió Avaluadora, per explicar de forma breu l’estat del desenvolupament del projecte de recerca. Els informes es presentaran, respectivament, el 31 de desembre de 2023; el 31 de març de 2024; i el 30 de juny de 2024.

Tots els informes hauran de tenir l’aval del director/a del grup de recerca mitjançant la seva signatura i el segell de la universitat d’adscripció del grup.

10 Lliurament del projecte de recerca becat

Abans del 30 de setembre de 2024, la persona becada haurà de lliurar una memòria final del projecte de recerca avalada per la persona directora del grup de recerca mitjançant la seva signatura i el segell de la universitat d’adscripció del grup, la qual haurà d’incloure:

• La descripció de la feina feta.

• La presentació dels resultats obtinguts.

• Les conclusions.

• Les possibles futures línies d’investigació sorgides del projecte de recerca.

• La còpia d’articles, informes, llibres, documentals i qualsevol altre material de divulgació o comunicació, editat en qualsevol format —paper, electrònic, sonor, audiovisual…—, derivats del projecte de recerca.

• La relació d’articles, informes, documentals i qualsevol altre material de divulgació o comunicació, en procés d’edició, en qualsevol format —paper, electrònic, sonor, audiovisual…—, derivats del projecte de recerca.

11 Extinció del dret de la beca 

La Comissió Avaluadora podrà revocar la Beca Postdoctoral Irla 2023-2024:

• Si la persona becada no executa el treball en el termini i en la forma convinguts.

• Si no es presenten els informes trimestrals i la memòria final en les dates especificades als apartats novè i desè de les presents bases, així com els comprovants d’abonament dels salaris i pagament de les cotitzacions corresponents com s’indica en l’apartat vuitè de les presents bases.

• Si s’incompleixen les incompatibilitats especificades a l’apartat 14 de les presents bases.

• Si el desenvolupament del treball no és prou satisfactori o el resultat no reuneix els requisits de qualitat exigibles.

La revocació anticipada de la Beca Postdoctoral Irla 2023-2024 implica la cancel·lació dels pagaments ulteriors que estiguin pendents. Així mateix, l’incompliment de les obligacions assumides per part de la persona o el grup beneficiari dona dret a la Fundació Irla a requerir al grup de recerca el reintegrament dels imports abonats.

12 Renúncia a la beca

Si la persona becada vol renunciar a la Beca Postdoctoral Irla 2023-2024 durant el període que la gaudeix, haurà de comunicar-ho per escrit a la Fundació Irla. La renúncia implicarà l’obligació de reintegrament dels imports de la Beca Postdoctoral Irla 2023-2024 ja rebuts. En cas de renúncia, la Fundació Irla podrà optar per adjudicar la Beca Postdoctoral Irla 2023-2024 a una altra de les persones sol·licitants.

13 Publicació del projecte de recerca

La Fundació Irla es reserva el dret de publicar els articles, informes, llibres, documentals i qualsevol altre material de divulgació o comunicació, en qualsevol format —paper, electrònic, sonor, audiovisual…—, derivats del projecte de recerca. El dret a publicar per part de Fundació Irla es podrà exercir si el material anteriorment referit, no ha estat publicat o acceptat per a la seva publicació en alguna publicació o editorial especialitzada i sempre que hagin transcorregut més de dotze (12) mesos des de la finalització de la Beca Postdoctoral Irla 2023-2024.

Tots els articles, informes, llibres, documentals i qualsevol altre material de divulgació o comunicació, editat en qualsevol format —paper, electrònic, sonor, audiovisual…—, derivats del projecte de recerca finançat per la Beca Postdoctoral Irla 2023-2024, hauran de fer constar, explícitament, el suport de la Fundació Irla, incorporant, sempre que sigui possible, el seu logotip en el material editat.

14 Incompatibilitats 

La Beca Postdoctoral Irla 2023-2024 és incompatible amb qualsevol altra beca o ajut de caràcter econòmic de foment de la recerca i, per norma general, amb qualsevol altra relació laboral o professional de la persona beneficiària durant el temps que duri l’ajut.

Durant el període de durada de la Beca Postdoctoral Irla 2023-2024, qualsevol proposta de col·laboració acadèmica o laboral —docència, redacció i revisió d’informes, d’articles, de llibres…— que impliqui una remuneració econòmica haurà de ser prèviament autoritzada per la Comissió Avaluadora de la Beca Postdoctoral Irla 2023-2024. L’incompliment d’aquest requeriment donarà dret a la Fundació Irla a revocar la Beca Postdoctoral Irla 2023-2024 en els termes especificats al segon paràgraf de l’apartat onzè d’aquestes bases.

15 Protecció de dades 

Les dades de caràcter personal facilitades per les persones autores i recollides en els documents indicats en aquestes bases, seran tractades per la Fundació Irla, amb les finalitats pròpies per les quals han estat sol·licitades i per mantenir les persones autores informades sobre les activitats de la Fundació Irla.

Les persones autores podran exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, limitació, oposició al tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal, en els termes previstos al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò relatiu al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), així com la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), adreçant-se a la persona Delegada de protecció de dades mitjançant el correu electrònic [email protected] o bé a l’adreça postal carrer Calàbria número 166, entresol, de Barcelona (08015).

16 Acceptació de les bases

El fet de concórrer a la convocatòria pressuposa el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases, que actuen en valor de contracte.