fbpx

La Fundació Irla, amb la col·laboració de la Diputació de Girona, convoca la Beca d’Estudis Històrics President Irla 2024 (d’ara en endavant, la Beca Irla). Aquesta beca, de caràcter anual, té com a objecte d’estudi el pensament, l’obra i la vida de la generació de republicans gironins de la qual Josep Irla i Bosch, president de la Generalitat a l’exili, i fill de Sant Feliu de Guíxols, n’és la personalitat més destacada. La beca es regeix a través de les següents bases:


Capítol Primer. Objecte

Article 1. La Beca Irla s’atorga al millor projecte d’estudi inèdit en el camp de la història del republicanisme a les comarques gironines.

Article 2. Sense excloure cap temàtica, es valoraran especialment les propostes de caràcter biogràfic.

 

Capítol Segon. Candidatures

Article 3. Poden optar a la Beca Irla les persones investigadores que, de forma individual o col·lectiva, presentin una proposta d’estudi d’acord amb aquestes bases.

 

Capítol Tercer. Dotació de la beca

Article 4. La Beca Irla està dotada amb 6.000 euros, en concepte de drets d’autor, i la publicació de l’obra guanyadora. A la dotació econòmica s’hi deduiran els impostos que siguin pertinents aplicar.

Article 5. El lliurament dels 6.000 euros es farà mitjançant transferència i en tres lliuraments:
· El primer pagament, de 1.500 euros, es realitzarà en el moment de la concessió de la beca.
· El segon pagament, de 1.500 euros, es realitzarà al cap de tres mesos des de la concessió de la beca, i sempre que el Jurat de la Beca Irla doni el seu vistiplau a l’estat de l’estudi.
· El tercer i últim pagament, de 3.000 euros, es realitzarà una vegada finalitzat l’estudi i després que el Jurat en dictamini la seva qualitat.

 

Capítol Quart. Termini de presentació de l’estudi

Article 6. Les persones aspirants poden presentar els seus projectes fins les 14 hores del 5 d’abril de 2024.

 

Capítol Cinquè. Documentació a acompanyar en la presentació de l’estudi

Article 7. Les sol·licituds s’han de presentar per correu electrònic ([email protected]), adjuntant la documentació següent:
— Currículum de la/les persona/es sol·licitant/s, que no pot sobrepassar dos fulls A4.
— Projecte d’estudi que, en un mínim de dos fulls A4 i un màxim de quatre fulls A4, ha de precisar els objectius que es volen assolir, la metodologia, les fonts i la bibliografia utilitzada.


En el cas de projectes col·lectius, cal indicar el nom de la persona responsable del grup.

Article 8. Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, es requerirà per correu electrònic que s’esmeni o que es completi en un termini de cinc dies hàbils, amb l’advertiment que si s’incompleix el termini esmentat s’arxivarà d’ofici l’expedient sense cap tràmit posterior.

 

Capítol Sisè. Resolució de la beca

Article 9. La resolució de la Beca Irla anirà a càrrec d’un Jurat compost per persones vinculades a l’àmbit de la història, les quals poden demanar la col·laboració d’experts o d’institucions, sobre l’interès i l’abast dels projectes presentats.

Article 10. El Jurat pot demanar informació complementària a les persones aspirants i convocar-les per suggerir l’ampliació o la modificació del projecte per fer-lo més operatiu.

Article 11. El Jurat es reserva el dret de declarar deserta la Beca Irla, i és competent per resoldre qualsevol eventualitat no regulada expressament en aquestes bases.

Article 12. El veredicte del Jurat, que és inapel·lable, es farà públic a la segona quinzena d’abril de 2024.

 

Capítol Setè. Seguiment de l’estudi becat

Article 13. Un cop atorgada la Beca Irla, el Jurat supervisarà l’estudi seleccionat i, si escau, nomenarà una tutoria perquè assessori a la persona responsable i perquè informi a la Fundació Irla sobre la seva execució.

Article 14. Als tres mesos des de la concessió de la Beca Irla, la/les persona/es beneficiària/es exposarà/n al Jurat l’evolució de la seva investigació. El Jurat està capacitat per fer les consideracions que cregui oportunes i, si escau, fins i tot pot suspendre l’estudi.

 

Capítol Vuitè. Extinció del dret de la beca

Article 15. El dret de la beca s’extingeix si no s’executa l’estudi en el termini convingut o si els informes del Jurat no són prou satisfactoris.

Article 16. L’extinció anticipada de la beca implica la cancel·lació dels pagaments ulteriors que estiguin pendents. Així mateix, l’incompliment de les obligacions assumides per part de la/les persona/es beneficiària/es de la beca pot comportar la devolució dels pagaments rebuts anteriorment.

 

Capítol Novè. Lliurament de l’estudi

Article 17. El termini per a la realització de l’estudi escollit és de sis mesos a partir de la data de la seva concessió. Ateses les directrius de l’estudi i la feina feta, el Jurat pot atorgar una pròrroga de 15 dies naturals a la data de lliurament.

Article 18. La/les persona/es beneficiària/es de la Beca Irla ha/n de lliurar a la Fundació Irla un arxiu digital del text (en format Word, PDF, etc) i còpia digital de qualitat de tota la documentació gràfica recollida durant la investigació.

 

Capítol Desè. Publicació de l’estudi

Article 19. L’atorgament de la beca comporta que l’autor/s de l’estudi finançat cedeix en exclusiva per tot el període de vigència dels drets de propietat intel·lectual, a la Fundació Irla, tots els drets d’explotació sobre aquest, per a totes les modalitats d’edició, en qualsevol format o suport, incloent la traducció en tots els idiomes.


No obstant això, si un cop transcorreguts dos anys de la presentació del treball aquest no s’ha publicat, o no s’ha iniciat el procés de publicació, la/les persona/es autora/es pot/poden publicar-lo pel seu compte, amb ajuts de qualsevol mena, sempre i quan comuniqui prèviament a la Fundació Irla aquesta voluntat de publicar l’estudi becat. Tanmateix, la/les persona/es autora/es haurà/n de fer constar en la publicació que l’estudi ha estat elaborat gràcies a la Beca Irla, i haurà de lliurar cinc exemplars a la Fundació Irla.

Article 20. La Fundació Irla podrà subscriure amb tercers els acords que siguin necessaris per possibilitar-ne l’òptima explotació en les diverses modalitats, o bé efectuar l’esmentada explotació directament per si mateixa.

Article 21. La Fundació Irla es reserva el dret de publicar l’estudi complet i/o el resum en forma d’opuscle en suport digital. D’altra banda la/les persona/es autora/es es compromet/en a adequar-lo i a supervisar-ne la publicació sense gratificacions complementàries.

 

Capítol Onzè. Incompatibilitats

Article 22. La/les persona/es adjudicatària/es de la Beca Irla es podrà/n beneficiar d’altres ajuts sempre que no superin el 100% del valor de la beca.

 

Capítol Dotzè. Protecció de dades

Article 23. Les dades de caràcter personal facilitades pels autors/es i recollides en els documents indicats en aquestes bases, seran tractades per la Fundació Irla, amb les finalitats pròpies per les que han estat sol·licitades i per mantenir les persones autores informades sobre les activitats de la Fundació Irla.


Els/les autors/es podran exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, limitació, oposició al tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal, en els termes previstos al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la 4 protecció de les persones físiques en allò relatiu al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), així com la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de personals i garantia dels drets digitals, adreçant-se a la persona Delegada de protecció de dades mitjançant el correu electrònic [email protected] o bé a l’adreça postal carrer Calàbria número 166, entresol, de Barcelona (08015).

 

Capítol Tretzè. Acceptació de les bases

Article 24. El fet de concórrer a la convocatòria pressuposa el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases, que actuen en valor de contracte.

Bases »


ÚLTIMES BEQUES D’ESTUDIS
HISTÒRICS PRESIDENT IRLA
ATORGADES

2024

GAIETÀ HUGAS CALLOL I LLUÏSA DURAN CAMA, REPUBLICANS, MAÇONS I COMPROMESOS AMB CATALUNYA
Pilar Francès

2022

JOSEP MASCORT. REPUBLICÀ LLEIAL, CATALANISTA DEVOT
Josep Pastells Mascort

2021

ACCIÓ CIUTADANA.
PREMSA POLÍTICA REPUBLICANA A OLOT I GIRONA

CARLES RIBERA

2020

PERE BLASI.
MESTRE, GEÒGRAF I DIPUTAT REPUBLICÀ

JORDI GARCIA I FARRERO

2019

DALMAU COSTA.
EL MESTRE DE CERIMÒNIES DE TOTA UNA NACIÓ

LLUÍS BURILLO

2018

MARTÍ JORDI FRIGOLA.
COMISSARI DE LA GENERALITAT

OLGA PALAHÍ

2017

PERE CEREZO.
ALCALDE DE LA GIRONA EN GUERRA

JORDI GALÍ

2016

JOSEP FONTBERNAT.
CONSELLER DE TARRADELLAS

JOAN ESCULIES

2015

SALVADOR ALBERT.
LITERAT I POLÍTIC REPUBLICÀ AL SERVEI DEL PAÍS DELS TAPS

JORDI BOHIGAS

2014

JOAQUIM DE CAMPS I ARBOIX.
UN INTEL·LECTUAL EN TEMPS CONVULSOS

GIOVANNI C. CATTINI

2013

JOSEP RAHOLA.
UNA VEU CATALANISTA D’ESQUERRES AL SENAT

FRANCESC MARCO PALAU

2012

MARTÍ BARRERA. 
SINDICALISTA, IMPRESSOR, POLÍTIC

MANUEL PÉREZ NESPEREIRA

2011

JOSEP PUIG PUJADES.
LÍDER DEL REPUBLICANISME EM-POR-DANÈS 

ANNA TEIXIDOR