fbpx

Per donar compliment al seu objectiu d’“impulsar la recerca i la difusió històrica en l’àmbit de l’esquerra nacional dels Països Catalans”, la Fundació Josep Irla convoca, el Premi Irla de Recerca Històrica al Batxillerat 2020.

Capítol Primer: Objecte

Article 1. Els treballs de recerca que es presentin al Premi Irla de Recerca Històrica al Batxillerat 2020 hauran de versar sobre memòria històrica contemporània als Països Catalans: època republicana (1931-1939); antifranquisme i exili (1939-1975) i transició (1975-1980).

Article 2. Es valoraran especialment els treballs que recerquin fets històrics i/o biografies de personatges poc estudiats.

Capítol Segon: Condicions dels treballs

Article 3. Al Premi hi pot optar l’alumnat de batxillerat de tots els centres d’ensenyament secundari dels Països Catalans.

Article 4. Els treballs de recerca han de ser seleccionats i presentats per la direcció dels centres d’ensenyament on estudiï l’alumne/a o alumnes que desitgin concursar.

Article 5. Els treballs de recerca han de ser originals i inèdits. No s’hi podran presentar treballs premiats en altres concursos.

Article 6. Tots els treballs hauran de ser escrits en llengua catalana.

Article 7. Els treballs han de tenir una extensió mínima de 75.000 espais i màxima de 100.000 espais, en el cas de ser textos, o una durada màxima de 30 minuts els audiovisuals.

Capítol Tercer: Presentació dels treballs

Article 8. El termini de presentació d’originals finalitzarà el divendres 3 d’abril de 2020 a les 14 hores.

Article 9. L’estudiant haurà d’enviar a la Fundació Josep Irla per correu electrònic ([email protected]) un document amb el text del treball (Microsoft Word o pdf) o l’audiovisual.

Article 10. Als treballs hi haurà de constar el nom, els cognoms, l’adreça, el telèfon i el correu electrònic de l’estudiant i la data d’elaboració del treball (que ha de ser del curs escolar vigent). Així mateix ha de constar el nom, els cognoms, l’adreça, el telèfon i el correu electrònic del tutor/a i l’adreça, telèfon i correu electrònic del centre educatiu.

Article 11. La presentació dels treballs implica l’acceptació d’aquestes bases.

Capítol Quart: Resolució del premi

Article 12. La resolució del Premi Irla de Recerca Històrica al Batxillerat 2020 anirà a càrrec d’un Jurat compost per cinc personalitats del món acadèmic i de la comunicació dels Països Catalans, proposats per la Fundació Josep Irla, així com un representant de la pròpia Fundació que exercirà la funció de secretari, sense vot.

Article 13. La resolució del Premi Irla de Recerca Històrica al Batxillerat 2020 es decidirà per votació del jurat. El veredicte del mateix serà inapel·lable.

Article 14. El Premi es pot declarar desert. El premi no pot recaure en cap cas en més d’un treball ex aequo.

Article 15. La resolució del premi es farà pública el 30 d’abril de 2020.

Capítol Cinquè: Contingut del premi

Article 16. El Premi Irla de Recerca Històrica al Batxillerat 2020 està dotat de la manera següent:

· Per a la persona guanyadora:

– Abonament de la matrícula del primer curs d’estudis universitaris, a qualsevol centre dels Països Catalans o del món, fins a un màxim de 1.000 €, en concepte de beca. En cas que l’alumne/a ja tingui pagada la matrícula en la seva totalitat per altres motius (notes de batxillerat, família nombrosa…) s’abonaran fins a un màxim de 1.000 € en estudis reglats (idiomes…).

– Difusió del treball, en format digital, a través dels llocs web i de les xarxes socials de la Fundació Josep Irla.

– Una subscripció, per un any, a la revista Sàpiens per a l’estudiant.

– Una subscripció, per un any, a la revista Sàpiens per al professor-tutor.

· Per a les persones finalistes:

– Una subscripció, per un any, a la revista Sàpiens per a l’estudiant.

– Una subscripció, per un any, a la revista Sàpiens per al professor-tutor.

Article 17. La revista Sàpiens es reserva la possibilitat de difondre el contingut dels treballs que consideri oportú pel seu interès periodístic.

Bases »