Per donar compliment al seu objectiu d’«impulsar la recerca i la difusió històrica en l’àmbit de l’esquerra nacional dels Països Catalans», la Fundació Josep Irla convoca el Premi Irla de Recerca Històrica al Batxillerat 2017.
Capítol Primer: Objecte

Article 1. Els treballs de recerca que es presentin al Premi Irla de Recerca Històrica al Batxillerat 2016 hauran de versar sobre memòria històrica contemporània als Països Catalans: època republicana (1931-1939); antifranquisme i exili (1939-1975) i transició (1975-1980).
Article 2. Es valoraran especialment els treballs que recerquin fets històrics locals i/o biografies de personatges poc estudiats.Capítol Segon: Condicions dels treballs

Article 3. Al Premi hi pot optar l’alumnat de batxillerat de tots els centres d’ensenyament secundari dels Països Catalans.
Article 4. Els treballs de recerca han de ser seleccionats i presentats per la direcció dels centres d’ensenyament on estudiï l’alumne/a o alumnes que desitgin concursar.
Article 5. Els treballs de recerca han de ser originals i inèdits. No s’hi podran presentar treballs premiats en altres concursos.
Article 6. Totes els treballs hauran de ser escrits en llengua catalana.
Article 7. Els treballs han de tenir una extensió mínima de 75.000 espais i màxima de 100.000 espais, en el cas de ser textos, o una durada màxima de 30 minuts els audiovisuals.
Article 8.Els treballs han de contenir necessàriament un resum del mateix d’aproximadament 3.000 espais d’extensió.Capítol Tercer: Presentació dels treballs

Article 9. El termini de presentació d’originals finalitzarà el divendres 7 d’abril de 2017 a les 14 hores.
Article 10. L’estudiant haurà d’enviar a la Fundació Josep Irla
([email protected]) un document amb el text del treball (Microsoft Word o pdf) o l’audiovisual.
Article 11. Als originals hi haurà de constar el nom, els cognoms, l’adreça, el telèfon i el correu electrònic de l’estudiant i la data d’elaboració del treball (que ha de ser del curs escolar vigent). Així mateix ha de constar el nom, els cognoms del professor/a i l’adreça, telèfon i correu electrònic del centre educatiu.
Article 12. Els exemplars de cadascun dels treballs presentats quedaran dipositats a la biblioteca de la Fundació Josep Irla.
Article 13. La presentació d’originals implica l’acceptació d’aquestes bases.Capítol Quart: Resolució del premi
Article 14. La resolució del Premi Irla de Recerca Històrica al Batxillerat 2017 anirà a càrrec d’un Jurat compost per cinc personalitats del món acadèmic i de la comunicació dels Països Catalans, proposats per la Fundació Josep Irla, així com un representant de la pròpia Fundació que exercirà la funció de secretari, sense vot.
Article 15. La resolució del Premi Irla de Recerca Històrica al Batxillerat 2017 es decidirà per consens entre els membres del Jurat. Si aquest no fos possible es procedirà a una votació que es resoldrà per majoria simple. El veredicte del jurat serà inapel·lable.
Article 16. El Premi es pot declarar desert. El Premi no pot recaure en cap cas en més d’un treball ex aequo.
Article 17. La resolució del Premi es farà pública el 28 d’abril de 2017.Capítol Cinquè: Contingut del premi

Article 18. El Premi Irla de Recerca Històrica al Batxillerat 2017 està dotat de la manera següent:
· Abonament de la matrícula del primer curs d’estudis universitaris, a qualsevol centre dels Països Catalans, fins a un màxim de 1.000 euros.
· Publicació i difusió del treball, en format digital, a través dels llocs web de la Fundació Josep Irla.
· Una subscripció, per un any, a la revista Sàpiens per a l’estudiant.
· Una subscripció, per un any, a la revista Sàpiens per al professor-tutor.
· Una visita guiada al Museu Irla de Sant Feliu de Guíxols.
Article 19. Els treballs no guanyadors o els seus resums, si per la seva qualitat el Jurat així ho considera, poden també ser difosos, en format digital, a través dels llocs web de la Fundació Josep Irla, sempre respectant la seva autoria.
Article 20. La revista Sàpiens es reserva la possibilitat de difondre el contingut dels treballs que consideri oportú pel seu interès periodístic.