La Fundació Josep Irla, amb el suport de la Diputació de Barcelona, convoca la Beca d’Estudis Històrics President Macià 2017. Aquesta Beca Macià, de caràcter anual, té com a objecte d’estudi el pensament, l’obra i la vida de la generació de republicans de les comarques barcelonines de la qual Francesc Macià i Llussà, president de la Generalitat, i fill de Vilanova i la Geltrú, n’és la personalitat més destacada.


1 Característiques
La Beca Macià s’atorga al millor projecte d’estudi inèdit en el camp de la història del republicanisme a les comarques barcelonines. Sense excloure cap temàtica, es valoraran especialment les propostes de caràcter biogràfic.

2 Dotació
La Beca Macià està dotada amb 6.000 €, (als quals se’ls hi deduiran els impostos corresponents) import que es farà efectiu en tres lliuraments. El primer pagament, de 1.500 €, es farà efectiu en el moment de la concessió de la beca. El segon pagament, de 1.500 €, es farà efectiu al cap de tres mesos, després de la presentació d’un informe sobre l’estat de la recerca que haurà de ser validat pel Jurat. El tercer i últim pagament, de 3.000 €, es farà efectiu després de la presentació de la versió definitiva de l’estudi i el corresponent vistiplau del Jurat.

3 Candidats
Poden optar a la Beca Macià les persones investigadores que, de forma individual o col·lectiva, presentin una proposta d’estudi d’acord amb aquestes bases.

4 Documentació
Les sol·licituds s’han de presentar per correu electrònic ([email protected]), adjuntant la documentació següent:

a. Currículum de la/les persona/es sol·licitant/s, que no pot sobrepassar dos fulls A4 per persona.
b. Projecte d’estudi que, en un mínim de dos fulls A4 i un màxim de quatre fulls A4, ha de precisar: a) els objectius de l’estudi; b) sumari preliminar del projecte; c) metodologia; d) cronograma; i e) les fonts i la bibliografia de referència.
c. Dades de contacte dels sol·licitants (direcció postal, telèfon i correu electrònic). En el cas de projectes col·lectius, cal aportar les dades de tots els membres i indicar el nom de la persona responsable de l’estudi, la qual representarà l’equip per complir les obligacions que, com a beneficiaris, corresponen al grup.
d. Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, es requerirà per correu electrònic que s’esmeni o que es completi en un termini de cinc dies hàbils. En cas que no s’esmenessin les deficiències en el període indicat, s’entendrà que la persona o el grup renuncien a presentar el projecte.

5 Terminis de presentació
Les persones aspirants poden presentar els seus projectes fins les 14 hores del 29 de setembre de 2017.

6 Composició del Jurat
El Jurat estarà format per tres persones vinculades a l’àmbit de la història.
El Jurat pot demanar informació complementària a les persones aspirants i convocar-les per suggerir-los-hi l’ampliació o la modificació del projecte per fer-lo més operatiu.
El Jurat es reserva el dret de declarar deserta la Beca Macià, i és competent per resoldre qualsevol eventualitat no regulada expressament en aquestes bases.

7 Veredicte
El veredicte del Jurat, que és inapel·lable, es farà públic el 10 d’octubre de 2017, a través de la pàgina web de la Fundació Josep Irla (www.irla.cat).

8 Seguiment de l’estudi
Un cop atorgada la Beca Macià, el Jurat supervisarà l’estudi seleccionat i, si s’escau, nomenarà una persona perquè tutoritzi la recerca i informi a la Fundació Josep Irla de l’execució del projecte.
Als tres mesos de la concessió de la Beca Macià, la persona o el grup beneficiari haurà de presentar un informe sobre l’estat de la recerca i les hipotètiques modificacions respecte del projecte inicial fruit del propi desenvolupament de la investigació.
Aquest informe haurà de ser validat pel Jurat per tal de fer el segon pagament de la Beca Macià i autoritzar la continuació de la investigació.
De la mateixa manera el Jurat avaluarà el treball final per tal de donar el seu vistiplau a l’estudi i autoritzar el darrer pagament de la Beca Macià.
El Jurat està capacitat per fer les consideracions que cregui oportunes i, si s’escau, fins i tot pot revocar la concessió de la Beca Macià.

9 Revocació de la Beca
El Jurat pot revocar la Beca Macià si la persona o el grup beneficiari no executa l’estudi en el termini i en la forma convingudes, si el desenvolupament de l’estudi no es prou satisfactori o si el resultat no reuneix els requisits de qualitat exigibles.
La revocació anticipada de la beca implica la cancel·lació dels pagaments ulteriors que estiguin pendents. Així mateix, l’incompliment de les obligacions assumides per part de la persona o grup beneficiari dóna dret a la Fundació Josep Irla a requerir el reintegrament dels imports abonats.

10 Renúncia de la Beca
Si la persona o grup beneficiari vol renunciar a la Beca Macià durant el període que la gaudeix, haurà de comunicar-ho per escrit a la Fundació Josep Irla. La renúncia implica l’obligació de reintegrament dels imports de la beca rebuts.

11 Termini de realització de l’estudi
El termini per a la realització de
l’estudi escollit és el 10 d’abril de 2018, sis mesos a partir de la data
de la seva concessió.
La persona o grup beneficiari de la Beca Macià haurà de lliurar a la Fundació Josep Irla un arxiu digital del text (Word...) i còpia digital de qualitat de tota la documentació gràfica recollida durant la investigació.

12 Publicació de l’estudi
L’atorgament de la Beca Macià comporta que la persona o grup beneficiari cedeix en exclusiva a la Fundació Josep Irla, i per a tot el període de vigència dels drets de propietat intel·lectual, tots els drets d’explotació sobre l’estudi, per totes les modalitats d’edició, en qualsevol format o suport, incloent la traducció en tots els idiomes. La Fundació Josep Irla podrà subscriure amb tercers els acords que siguin necessaris per possibilitar-ne l’òptima explotació en les diverses modalitats, o bé efectuar l’esmentada explotació directament per si mateixa.
D’altra banda la persona o grup beneficiari es comprometen a adequar-lo i a supervisar-ne la publicació sense gratificacions complementàries. No obstant això, si un cop transcorreguts dos anys del lliurament de l’estudi no s’ha publicat, la persona o grup beneficiari poden publicar-lo pel seu compte, amb ajuts de qualsevol mena. Només cal que ho comuniqui prèviament a la Fundació Josep Irla, que faci constar que el treball ha estat elaborat gràcies a la Beca Macià i que en lliuri cinc exemplars a la Fundació Josep Irla.

13 Incompatibilitats
L’obtenció de la Beca Macià és incompatible amb qualsevol altre ajut econòmic aportat per una altra institució per tal de realitzar el mateix estudi.

14 Protecció de dades
Les dades de caràcter personal facilitades per les persones sol·licitants i recollides en els documents indicats en aquestes bases, seran incorporades en fitxers de titularitat de la Fundació Josep Irla, amb domicili al carrer Calàbria, 166, entresòl, de Barcelona, amb l’objecte de ser tractades per les finalitats pròpies per les quals han estat sol·licitades i per mantenir a les persones sol·licitants informades sobre les activitats de la Fundació Josep Irla. Les persones sol·licitants podran exercir en els termes previstos a la Llei orgànica de protecció de dades, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, de forma gratuïta, dirigint una comunicació per escrit a [email protected]

15 Acceptació de les bases
La presentació d’un projecte a la Beca Macià implica l’acceptació d’aquestes bases, que actuen amb valor de contracte.