La Fundació Josep Irla, en conveni amb la Diputació de Girona, convoca la Beca d’Estudis Històrics President Irla 2018. Aquesta Beca, de caràcter anual, té com a objecte d’estudi el pensament, l’obra i la vida de la generació de republicans gironins de la qual Josep Irla i Bosch, president de la Generalitat a l’exili, i fill de Sant Feliu de Guíxols, n’és la personalitat més destacada.

1 Característiques

La Beca Irla s’atorga al millor projecte d’estudi inèdit en el camp de la història del republicanisme a les comarques gironines. Sense excloure cap temàtica, es valoraran especialment les propostes de caràcter biogràfic.

2 Dotació

La Beca Irla està dotada amb 6.000 euros (als quals se’ls hi deduiran els impostos corresponents), import que es farà efectiu en tres lliuraments. El primer pagament, de 1.500 euros, es farà efectiu en el moment de la concessió de la beca. El segon pagament, de 1.500 euros, es farà efectiu al cap de tres mesos, sempre que el Jurat de la Beca Irla doni el seu vistiplau a l’estat de l’estudi. El tercer i últim pagament, de 3.000 euros, es farà efectiu una vegada finalitzat el treball i després que el Jurat en dictamini la seva qualitat.

3 Candidats

Poden optar a la Beca Irla les persones investigadores que, de forma individual o col·lectiva, presentin una proposta d’estudi d’acord amb aquestes bases.

4 Documentació

Les sol·licituds s'han de presentar per correu electrònic
([email protected]), adjuntant la documentació següent:
— Currículum de la/les persona/es sol·licitant/s, que no pot sobrepassar dos fulls A4.
— Projecte d’estudi que, en un mínim de dos fulls A4 i un màxim de quatre fulls A4, ha de precisar els objectius que es volen assolir, la metodologia, les fonts i la bibliografia utilitzada.
En el cas de projectes col·lectius, cal indicar el nom de la persona responsable del grup. Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, es requerirà per correu electrònic que s’esmeni o que es completi en un termini de deu dies hàbils, amb l’advertiment que si s’incompleix el termini esmentat s’arxivarà d’ofici l’expedient sense cap tràmit posterior.

5 Terminis de presentació

Les persones aspirants poden presentar els seus projectes fins les 14 hores de 16 de març de 2018.

6 Composició del Jurat

El Jurat estarà format per persones vinculades a l’àmbit de la història, les quals poden demanar la col·laboració d’experts o d’institucions, sobre l’interès i l’abast dels projectes presentats.
Així mateix, el Jurat pot demanar informació complementària a les persones aspirants i convocar-les per suggerir-lis l’ampliació o la modificació del projecte per fer-lo més operatiu.
El Jurat es reserva el dret de declarar deserta la Beca Irla, i és competent per resoldre qualsevol eventualitat no regulada ex-pre-s-sa-ment en aquestes bases.

7 Veredicte

El veredicte del Jurat, que és inapel·lable, es farà públic el 30 de març de 2018.

8 Seguiment del treball

Un cop atorgada la Beca Irla, el Jurat supervisarà el treball seleccionat i, si escau, nomenarà un/a tutor/a perquè assessori la persona res-pon-sable i perquè informi a la Fundació Josep Irla sobre la seva execució. Als tres mesos de la concessió de la Beca Irla, la/les persona/es beneficiària/es exposarà/an al Jurat l’evolució de la seva investigació. El Jurat està capacitat per fer les consideracions que cregui oportunes i, si escau, fins i tot pot suspendre l’estudi.

9 Extinció del dret de la beca

El dret de la beca s’extingeix si no s’executa el treball en el termini convingut o si els informes del Jurat no són prou satisfactoris.
L’extinció anticipada de la beca implica la cancel·lació dels pagaments ulteriors que estiguin pendents. Així mateix, l’incompliment de les obligacions assumides per part de la/les persona/es beneficiària/es de la beca pot comportar la devolució dels pagaments rebuts anteriorment.

10 Lliurament del treball

El termini per a la realització de l’estudi escollit és de sis mesos a partir de la data de la seva concessió, això és el 30 de setembre de 2018. Ateses les directrius del treball i la feina feta, el Jurat pot prorrogar 15 dies naturals la data de lliurament.
La/les persona/es beneficiària/es de la Beca Irla ha/han de lliurar a la Fundació Josep Irla un arxiu digital del text (Word...) i còpia digital de qualitat de tota la documentació gràfica recollida durant la investigació.

11 Propietat del treball

La Fundació Josep Irla pot publicar el treball guardonat, i l’import de la Beca Irla té la consideració de drets d’autor. Així mateix, es reserva el dret de publicar el treball complet i/o el resum en forma d’opuscle en suport digital. D’altra banda la/les persona/es autora/es es compromet/en a adequar-lo i a supervisar-ne la publicació sense gratificacions complementàries. No obstant això, si un cop trans-co-rre-guts dos anys de la presentació del treball aquest no s’ha publicat, o no s’ha iniciat el procés de publicació, la/les persona/es autora/es pot/poden publicar-lo pel seu compte, amb ajuts de qualsevol mena. Només cal que ho comuniqui prèviament a la Fundació Josep Irla, que faci constar que el treball ha estat elaborat gràcies a la Beca Irla i que en lliuri cinc exemplars a la Fundació Josep Irla.

12 Incompatibilitats i acceptació de les bases

L’obtenció de la Beca Irla no condiciona el fet que la/les persona/es adjudicatària/es pugui/n beneficiar-se d’altres ajuts sempre que no superin el 100% del valor de la beca.

13 Acceptació de les bases

El fet de concórrer a la convocatòria pressuposa el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases.