>>> Descarrega't els formularis.

 

 

Per donar compliment a l'objectiu fundacional d'estimular l’estudi de la realitat política, econòmica, social i cultural dels Països Catalans
i de la Unió Europea, així com el desenvolupament del seu pensament, la Fundació Josep Irla convoca la Beca postdoctoral Irla de recerca en Anàlisi
i Pensament Social.

1.- Descripció
Ajut a la investigació per a investigadors/es que hagin obtingut recentment el títol de doctor/a, i que disposin d’un projecte de recerca en Ciències Socials o Filosofia política recolzat per un grup de recerca registrat en una universitat dels Països Catalans.

2.- Objecte d'estudi 
Totes les propostes de recerca han de tenir com a objecte d'estudi alguna temàtica que sigui rellevant pels principis de democràcia, llibertat, justícia social i/o el dret a l’autodeterminació dels pobles. L'enfocament teòric de la recerca ha de ser, així mateix, coherent amb aquests principis.

3.- Requisits
Títol de doctor/a adquirit entre l'1 de gener de 2015 i el 31 de desembre de 2017.

Suport d'un grup de recerca registrat en una universitat membre de la Xarxa Vives d'Universitats que es comprometi a acollir a la persona sol·licitant i a tutoritzar la recerca.

Certificat de Nivell C de català i de nivell avançat d'anglès (certificat Advanced d'anglès de Cambridge (CAE), certificat TOEFL —mínim 557-560 (PBT) o 110-120 (IBT)— o equivalent).

4.- Incompatibilitats
Incompatibilitats: La Beca és incompatible amb qualsevol altra beca o ajut de caràcter econòmic de foment de la recerca i, per norma general, amb qualsevol altra relació laboral o professional del beneficiari durant el temps que duri l'ajut.

Durant el període de durada de la Beca, qualsevol proposta de col·laboració acadèmica o laboral —docència, redacció i revisió d'informes, d'articles, de llibres…— que impliqui una remuneració econòmica haurà de ser prèviament autoritzada per la Comissió Avaluadora de la Beca. L'incompliment d'aquest requeriment donarà dret a la Fundació Josep Irla a revocar la Beca en els termes especificats al punt 10 d'aquestes bases.

5.- Mèrits
A l'hora de concedir la Beca es valorarà:

Memòria del projecte proposat.

Currículum acadèmic de la persona sol·licitant.

Trajectòria del grup de recerca que acollirà a la persona sol·licitant en el cas que se li concedeixi la Beca.

Formació complementària de la persona sol·licitant en l’àmbit de la proposta de recerca.

6.- Característiques i condicions de la Beca

6.1. La durada de la Beca serà de 12 mesos, amb una dedicació de 40 hores setmanals, a desenvolupar en el període comprès entre octubre de 2018 i setembre de 2019, amb els corresponents períodes de descans setmanal i de vacances que estableix la llei.

6.2.- L’import total brut de la Beca és de 35.000 euros.

Aquest import inclou: el salari brut que percebrà la persona becada; les cotitzacions obligatòries derivades de la contractació de la persona becada per part de la universitat o el grup de recerca; i les taxes de gestió i tramitació de la pròpia universitat, les quals no podran superar el 10% de l'import total de la Beca.

6.3.- La Fundació Josep Irla no assumirà, en cap cas, cap altra despesa addicional.

6.4.- La Fundació Josep Irla abonarà aquesta quantitat a la universitat o al grup de recerca on estigui adscrita la persona guanyadora de la Beca, prèvia signatura d'un conveni de col·laboració que en cap cas podrà contradir allò previst en aquestes bases.

6.5.- L’abonament de la Beca es durà a terme de forma trimestral, en quatre pagaments de 8.750 euros: el primer en el moment de la signatura del conveni de col·laboració amb la universitat o el grup de recerca; els tres següents després de la presentació i validació de l'informe trimestral de seguiment de la Beca (veure punt 9).

6.6. La persona a qui se li concedeixi la Beca realitzarà les seves tasques en el marc del grup de recerca que hagi avalat prèviament el projecte. En aquest sentit, la universitat i el grup de recerca es responsabilitzen de:

La contractació laboral, abonament dels salaris i pagament de les cotitzacions corresponents, comprometent-se a lliurar trimestralment a la Fundació Josep Irla els corresponents justificants, això previ a l’abonament del pagament trimestral de la Beca per part de la Fundació Josep Irla.

L’espai de treball i material fungible.

L’equipament informàtic i científic d'ús general de suport a la recerca.

Es fa constar expressament que no existirà cap tipus de relació laboral ni mercantil, entre la persona becada i la Fundació Josep Irla ni entre aquesta última i el grup de recerca i/o la universitat.

El grup de recerca es l’únic responsable de totes les obligacions laborals respecte a la persona becada, quedant per tant vinculada únicament al grup de recerca o a la universitat.

6.7.- Tots els articles, informes, llibres, documentals i qualsevol altre material de divulgació o comunicació, editat en qualsevol format —paper, electrònic, sonor, audiovisual…—, derivats del projecte de recerca finançat per la Beca, hauran de fer constar, explícitament, el suport de la Fundació Josep Irla, incorporant, sempre que sigui possible, el seu logotip en el material editat.

7.Presentació de sol·licituds
Per sol·licitar la Beca cal presentar la següent documentació a la seu de la Fundació Josep Irla (Calàbria 166, entresol — 08015 BARCELONA) abans del 16 de juliol de 2018 a les 18.00 hores:

Carta de motivació de la persona sol·licitant adreçada a la Comissió Avaluadora (1 pàgina).

Currículum Vitae de la persona sol·licitant.

Fotocòpia del document d’identitat.

Memòria del projecte de recerca, indicant el tema, els objectius i la metodologia que s'utilitzarà (màxim 4 pàgines).

Formulari de dades personals i acadèmiques de la persona sol·licitant (veure Annex 1).

Fotocòpia compulsada del títol de doctor/a o del resguard de sol·licitud del títol de la persona sol·licitant.

Fotocòpia dels certificats de nivell C de català i nivell d'anglès Advanced de Cambridge (CAE), certificat TOEFL —mínim 557-560 (PBT) o 110-120 (IBT)— o equivalent de la persona sol·licitant.

Document de presentació del grup de recerca que acolliria la persona sol·licitant en el cas que se li concedeixi la Beca (màxim 2 pàgines).

Formulari d'acceptació per part del grup de recerca del compromís d'acollir la persona sol·licitant i tutoritzar el procés de recerca durant el curs 2018-2019 (veure Annex 2).

8.- Avaluació i resolució
Les sol·licituds seran valorades per una Comissió Avaluadora designada pel Patronat de la Fundació Josep Irla.

La Comissió Avaluadora es reserva el dret de demanar assessorament a especialistes de diferents àmbits acadèmics per valorar les diferents sol·licituds.

La Comissió Avaluadora podrà requerir la realització d’entrevistes personals a les persones sol·licitants i/o d’alguna prova pràctica que permeti conèixer amb més concreció la seva vàlua i la viabilitat del projecte. Així mateix, podrà demanar informació complementària a les persones sol·licitants i convocar-les per suggerir l’ampliació o la modificació del projecte per fer-lo més operatiu.

Si la Comissió Avaluadora ho creu oportú, la concessió de l’ajut podrà ser considerada deserta.

La resolució es donarà a conèixer el 20 de juliol de 2018 a través del web de la Fundació Josep Irla www.irla.cat.

9.- Seguiment del projecte
Un cop concedida la Beca, la persona becada haurà de fer un informe trimestral, dirigit a la Comissió Avaluadora, per explicar de forma breu l’estat del desenvolupament del projecte. Els informes es presentaran, respectivament, el 31 de desembre de 2018; el 31 de març de 2019; i el 30 de juny de 2019. Tots els informes hauran de tenir l'aval del director/a del grup de recerca mitjançant la seva signatura i el segell de la universitat d'adscripció del grup.

10.- Finalització de la Beca
Abans del 30 de setembre de 2019, el becari o becària haurà de lliurar una memòria final del projecte avalada pel director/a del grup de recerca mitjançant la seva signatura i el segell de la universitat d'adscripció del grup, la qual haurà d'incloure:

Descripció de la feina feta.

Presentació dels resultats obtinguts.

Conclusions.

Possibles futures línies d'investigació sorgides del projecte de recerca.

Còpia d'articles, informes, llibres, documentals i qualsevol altre material de divulgació o comunicació, editat en qualsevol format —paper, electrònic, sonor, audiovisual…—, derivats del projecte de recerca.

Relació d'articles, informes, documentals i qualsevol altre material de divulgació o comunicació, en procés d'edició, en qualsevol format —paper, electrònic, sonor, audiovisual...—, derivats del projecte de recerca.

La Fundació Josep Irla es reserva el dret de publicar els articles, informes, llibres, documentals i qualsevol altre material de divulgació o comunicació, en qualsevol format —paper, electrònic, sonor, audiovisual…—, derivats del projecte de recerca.

El dret a publicar per part de Fundació Josep Irla es podrà exercir si el material anteriorment referit, no ha estat publicat o acceptat per a la seva publicació en alguna publicació o editorial especialitzada i sempre que hagin transcorregut més de 12 mesos des de la finalització de la Beca.

11.- Revocació de la Beca
La Comissió Avaluadora podrà revocar la Beca:

1. Si la persona no executa el treball en el termini i en la forma convingudes.

2. Si no es presenten els informes trimestrals i la memòria final en les dates especificades al punt 9 de les presents bases, així com els comprovants d'abonament dels salaris i pagament de les cotitzacions corresponents com s'indica en el punt 6.6 de les presents bases.

3. Si s'incompleixen les incompatibilitats especificades al punt 4 de les presents bases.

4. Si el desenvolupament del treball no és prou satisfactori o el resultat no reuneix els requisits de qualitat exigibles.

La revocació anticipada de la Beca implica la cancel·lació dels pagaments ulteriors que estiguin pendents. Així mateix, l’incompliment de les obligacions assumides per part de la persona o el grup beneficiari  dóna dret a la Fundació Josep Irla a requerir al grup de recerca el reintegrament dels imports abonats.

12.- Renúncia de la Beca
Si la persona beneficiària vol renunciar a la Beca durant el període que la gaudeix, haurà de comunicar-ho per escrit a la Fundació Josep Irla. La renúncia implicarà l’obligació de reintegrament dels imports de la Beca ja rebuts.

En cas de renúncia, la Fundació Josep Irla podrà optar per adjudicar la Beca a una altra de les persones sol·licitants.

13.- Acceptació de les bases.

El fet de concórrer a la convocatòria pressuposa el coneixement i l'acceptació d’aquestes bases.

14.- Protecció de dades.

Les dades de caràcter personal facilitades per les persones sol·licitants i recollides en els documents indicats en aquestes bases, seran tractades per la Fundació Josep Irla, amb domicili al carrer Calàbria 166, entresol, de Barcelona (08015), amb la finalitat de mantenir a les persones sol·licitants informades sobre les activitats de la Fundació Josep Irla. Les persones sol·licitants podran exercir en els termes previstos al RGPD, els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació al tractament, de forma gratuïta, dirigint una comunicació per escrit a  [email protected].

>>> Descarregar-t els annexos
amb els formularis.