Descarregar (PDF) ↓


03. Fiscalitat europea i mercat únic

Aquest informe té com a objectiu explicar quin ha estat el procés d’harmonit- zació fiscal en l’àmbit de la Unió Europea, arran de les distorsions generades al mercat únic pels diferents sistemes fiscals dels Estats Membres. Per fer- ho s’analitzen l’Impost de Societats i l’Impost sobre el Valor Afegit, tenint en compte les diferents peculiaritats de cada figura impositiva. A partir d’aques- ta anàlisi s’han pogut extreure diferents propostes d’harmonització en conso- nància amb les darreres mesures presentades per la Comissió Europea, per tal de garantir un correcte funcionament del mercat únic i poder assolir els objectius europeus de generar ocupació, creixement i inversió.

Comparteix aquesta publicació

Darreres publicacions de la col·lecció02. L’extrema dreta, un fenomen europeu01. L’aplicació de la Garantia Juvenil als Països Catalans